A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №8 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАДпонеделник, 16 Май 2011  1064

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове в законоустановения срок от 14 дни Община Златоград чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за изменение и допъление на Наредба № 8 на Общински съвет Златоград за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Златоград

Мотиви: Имотите, стопанисвани от общинските училища и детски градини, се ползват за общообразователни нужди. До настоящия момент за тях не е заплащана такса битови отпадъци. Бюджетните средства само за издръжка на сградите са недостатъчни. Ръководствата на учебните и детски заведения не са в състояние да плащат дължимата такса и за битови отпадъци. База за изчисляването на тази такса е отчетната стойност на имотите. Средства за такса битови отпадъци не са предвидени в делегираните бюджети на училищата и детските градини.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове предлагам следния проект за решение
Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл.21, ал.1, т. 7 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.2 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и чл. 79 от АПК, Общински съвет Златоград приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 на Общински съвет Златоград за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, приета с Решение № Д 72/28.03.2008г., изменена с Решение № Д 143/30.06.2008г., изменена и допълнена с Решение № Д 312/26.02.2009г., изменена с Решение № Д 440/11.09.2009г., Решение № Д 555/30.01.2010г., Решение № Д 629/28.04.2010г., Решение № Д 646/10.05.2010г., допълнена с Решение № Д 682/27.07.2010г., Решение № Д 725/29.09.2010г. и изменена с Решение № Д 777/27.01.2011г. (в сила от 01.01.2011г.) на Общински съвет Златоград, както следва:
§ 1. Създава се нов чл. 23а със следния текст:
”(1) Учебни и детски заведения на територията на община Златоград с отчетни стойности на недвижимите имоти над 300 000лв. да заплащат 10% от стойността на задълженията за такса битови отпадъци.”
„(2) Учебни и детски заведения на територията на община Златоград с отчетни стойности на недвижимите имоти под 300 000лв. да заплащат 20% от стойността на задълженията за такса битови отпадъци.”

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Изменението и допълнението на наредбата важи за 2011г.
§ 3. Останалата част от Наредба № 8 на Общински съвет Златоград за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги остава непроменена.


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на община Златоград


ОЩЕ НОВИНИ


петък, 18 Юни 2021
5
сряда, 16 Юни 2021
28
сряда, 16 Юни 2021
27
петък, 11 Юни 2021
48

Актуално
Предстоящи събития