A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Проект на бюджета на община Златоград за 2010 г.вторник, 26 Януари 2010  1855

Проект на бюджета на община Златоград

 за 2010 г. 


Уважаеми съграждани, представяме ви проекта за бюджет на община Златоград за 2010 г., съобразени с целите и приоритетите на общината при спазване на основните принципи за съставянето на бюджета.

Разработката на проекта за бюджет за местните и за делегираните държавни дейности  е съобразена с :

1. Изискванията на нормативната уредба за бюджетния  процес през 2010 год. -  ЗОБ, ЗДБРБ за 2010 год., РМС № 937 от 08.12.2009 год. за разделение на дейностите и стандартите за издръжка и численост на делегираните от държавата дейности, ПМС № 324 от 30.12.2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2010 г.

2.Важни промени в нормативната уредба:

Най – важните промени в нормативната уредба са свързани със:

2.1. Закон  за  държавния  бюджет  на   Република   България   за 2010 г. (обн.,ДВ, бр.99 от 15 декември 2009 г., в сила от 1 януари 2010 г.) • Обвързаност на приходите от продажба по реда на ЗОС с инвестиционни разходи (чл.14, ал.2);

 • Намалени са средствата по единните стандарти за общинската администрация и ресурса за съфинансиране от общините на конкретни проекти по национални програми.


2.2. Закон за изменение и допълнение на ЗМДТ (обн., ДВ, бр.95 от 1 декември 2009 г., в сила от 1 януари 2010 г.) • Общинските служители имат правата и задълженията на публични изпълнители в производствата по обезпечение на данъчни задължения (чл.4, ал.3);

 • Не се облагат с ДНИ недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. (досега 2520 лв. включително – чл.10, ал.4);

 • Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка, съгласно приложение № 2, а за жилищните имоти – данъчната им оценка, съгласно приложение № 2- чл.21,ал.1.Влиза в сила от 1 януари 2011 г.);

 • Подлежат на облагане с ДНИ стопанските сгради на земеделските производители, използвани за селскостопанска дейност (чл.24,ал.1);

 • За 2010 г. първата вноска на данъка по чл.28, ал.1 се внася в срок от 1 март до 30 април. На предплатилите пълния размер на данъка в този срок се прави отстъпка 5 на сто (§20, ал.3);

 •  За притежаваните нежилищни имоти, върху които е учредено ограничено ващно право на ползване, предприятията подават деклерация по чл14 в срок до 30 юни 2010 г.


2.3. Решение № 937 от 8 декември 2009 г. на Министерския съвет за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети • В единните разходни стандарти за делегираните държавни дейности за функция “Образование” са включени средства за диференцирано заплащане на труда на педагогическия персонал и за кариерно развитие;

 • Към стандартите е определена добавка от 23 лв. на ученик от редовна форма на обучение за подобряване на материално техническата база на училищата;

 • Добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училища и детски градини в размер на 194 лв. на дете/ученик.


2.4. Постановление № 324 на Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2010 г. • Не се допуска с решение на общинския съвет да се извършват разходи от целевата субсидия по чл.10, ал.1 от ЗДБРБ за 2010 г. за закупуване на автомобили за общинската администрация, включително и за плащания по договори за лизинг от предходни години, за закупуване на мобилни телефони, офис обзавеждане и климатици за административни сгради (чл.73, ал.2).


2.5.Закон за тютюна и тютюневите изделия – отпада ангажимента на общините да регистрират обектите за търговия с тютюн и тютюневи изделия, както и възможностите за контрол върху спазването на разпоредбите на този закон.

2.6. Закон за народните читалища променя се реда за определяне на годишната субсидия и финансиране на читалищата. Въвежда се изискване за приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност на съответната община и сключване на финансово обезпечени договори.

През 2010г. се очаква да продължи действието на  неблагоприятните тенденции от 2009 г. Нещо повече, те ще бъдат усложнени под влиянието на нови ангажименти в сферата на управление на водите и отпадъците, на паралелна работа по изпълнението на увеличаващ се брой европроекти с 5 процентно общинско съфинансиране

При планирането на конкретните размери на собствените приходи по бюджета за 2010 г. са взети предвид измененията в ЗМДТ в сила от 01.01.2010г.

С проекта се предвиждат постъпления от имуществени и други данъци на обща стойност 251 х.лв.

Постъпления от приходи и доходи от собственост в размер на 99 х..лв.

От общински такси се планира да постъпят по бюджет 2010 средства в размер на 442 х.лв.  като по-значими от тях са:

Такса за ползване на детски градини – 75 х.лв;

Такса за ползване на детски ясли – 18 х.лв;

Такса битови отпадъци – 301 х.лв.;

Такса за технически услуги – 16 х.лв.;

Такса за административни услуги – 14 х.лв.;

Туристическа такса – 4 х.лв.

Предвиждат се постъпленията от продажба на общинска собственост да бъдат 171 х.лв. като съгласно чл. 14 от ЗДБРБ за 2010 година следва да се изразходват само за финансиране изграждането и основен ремонт на социалната и техническа инфраструктура на Общината.Общият   обем   на   проекта   за   бюджет   е   в  размер на  5 769 х. лв., в т.ч. за  ДД 3 763  х.лв. и 2 006х.лв. за общински дейности.

Спрямо първоначалния обем на бюджета за 2009 год. планираните средства за 2010г. са с 1 844 х.лв. по-малко .А. Планиране на текущите бюджетни  разходи за ”делегираните” от държавата дейности.

Съгласно прил. № 5  към ЗДБРБ за 2010 год., за делегирани държавни дейности е определена обща субсидия в размер на 3 457 х.лв. С РМС № 937/08.12.2009 г. са определени стандарти за делегираните от държавата дейности. Към тези средства са добавени 313 х.лв.Общият обем на разходите за ДД  за 2010 год. е 5 769 х.лв. , в т.ч. обща субсидия 3 457 х.лв. и преходен остатък от 2009 г. и 313 х.лв.

Разпределението на средствата за ДД по функции,  дейности и видове разходи е видно от прил. № 2Структурата на разходите за държавните дейности е видна от Графика № 1


Графика № 1


Разпределение на разходите за държавни дейности по функции:

Разпределението им по функции в държавни дейности е, както следва: • Общи и държавни служби, където се планират възнагражденията на персонала на общинската и кметската администрации – 599 х.лв. с натурални показатели: кметове на общини – 1 бр.; кметове на кметства – 4 бр.; кметски наместници – 4 бр. и 14 089 живущи по постоянен адрес.

 • Отбрана и сигурност – средства за възнаграждения и осигурителни вноски 52 х.лв лева, и издръжка в размер на 15 х.лв.

 • Сумата, определена за издръжка на заведенията в системата на образованието е в размер на 2 557 х.лв. Същите съгласно стандартите се разпределят за:


- Целодневни детски градини и обединени детски заведения за 324 деца са планирани 472 х.лв.

- учащите в общообразователни училища са 1 072 като средствата са в размер на 1 789 х.лв.

- За професионално училище са предвидени 209 х.лв. за 123 учащи се. •  Във функция “Здравеопазване”, планираните средства са 212 х.лв., от които за дейност “Детски ясли” – 157 х.лв., медицинско обслужване в здравен кабинет в целодневна детска градина и в училище – 54 х.лв.

 • За Социално осигуряване, подпомагане и грижи, средствата в утвърдения стандарт са разчетени 232 х.лв.

 • Утвърдените средства за функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности”  са в размер на 97 х.лв. в т.ч. за читалища – 96 х.лв.През 2010 г се запазва практиката за  предоставяне на средства  от ЦБ на база фактически изразходвани средства по предназначение: превоз на ученици, превоз на учители,безплатни учебници и безплатни закуски на ученици, присъдени издръжки, лекарства за ветерани, превоз на правоимащи болни и др.Планиране на кредитите за текущи разходи за местните дейности

Планирането на разходите за местни дейности  е извършено: • на база достигнатото ниво на разходи за съответната услуга при съпоставима база на натуралните и стойностни показатели и отчитайки необходимостта от ефективно изразходвоне на местните приходи

 • покриване на отложените и просрочени разходи от предходната година

 • на база   калкулативна  стойност за някои  услуги  (д-т Чистота);

 • в зависимост  от начина на предоставяне на услугата - пряко организиране  или чрез възлагане на външна организация .Общият обем на разходите за общинските дейности е в размер на  1 917 х.лв.

Спрямо първоначалния обем на местни дейности за 2009 г. е с 1 303 х.лв. по-малко.Структурата на разходите за местните дейности е видна от Графика № 2При планиране разходите за местни дейности сме се съобразили със загубата на приходи от предходната година и сме разчели разходи по отделните дейности на нивото на 2009 г. а някъде и под това.

Трудовите разходи за персонала в местните дейности са планирани  на база достигнатата ср.бр.РЗ, през 2009 г. и плановата численост на персонала.

Текущите разходи в ОД са осигурени  като са приоритизирани дейностите в отделните функции, взета е предвид съпоставимата база от 2009 г. и новите отговорности и ангажименти за 2010 г., както и прехвърлените отговорности от 2009 г. • Функция «Общи държавни дейности» общо в размер на 397 х.лв., която включва издръжката на общинска администрация -238 х.лв., възнаграждения,ОВ и издръжка на общински съвет – 116 х.лв.

 • Функция «Отбрана и сигурност» - 5 х.лв.

 • Функция «Образование» - 259 х.лв. в т.ч. издръжка на ЦДГ в размер на 208 х.лв., възнаграждения и ОВ на заети в ПДГ – 17 х.лв., дофинансиране на училищата за маломерни паралелки – 13 х.лв., дофинансиране с 10 х.лв. за придобиване на ДМА.


Дофинансиране възнагражденията и ОВ на работещите в ОДК – 7 х.лв. • Функция “Здравеопазване”- 168 х.лв. в т.ч. 120 х.лв. за МБАЛ гр. Златоград. Издръжка на Детска ясла – 48 х.лв.

 • Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”- 17 х.лв. в т.ч. Клубове на пенсионера и за хора с увреждания – 8,5 х.лв., за ПВЗ -  8 х.лв.

 • Функция “ЖСБКСООС” – 594 х.лв. в т.ч. за улично осветление – 80 х.лв., за изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа – 169 х.лв., за дейност “Чистота”-252 х.лв., за озеленяване – 13 х.лв.за опазване на околната среда – 11 х.лв.

 • Функция “Почивно дело, култура и релилигиозни дейности” – 55 х.лв. в т.ч. за реализиране на културни прояви, съгласно утвърдения културен календар на Общината – 24 х.лв., за спортни клубове и за мероприятия, включени в спортния календар – 14 х.лв.

 • Функция “Икономически дейности и услуги”- 417 х.лв. в т.ч. за изграждане на пътища – 235 х.лв. и за зимно поддържане и снегопочистване – 108 х.лв., от очакваната туристическа такса ще се финансират дейности за туризма в  размер на 4 х.лв.


Бюджетът за капиталови разходи за 2010 г. е 650 х.лв. разпределени по обекти и източници на финансиране съгласно инвестиционна програма.


Приложения:


1. Приходна част на бюджета


2. Разходи по бюджета на община Златоград по функции, параграфи и дейности


3. Инвестиционна програма за капиталови разходи на Община Златоград за 2010 г.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
47

Актуално
Предстоящи събития