A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 на общински съвет златоград за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имуществопонеделник, 14 Март 2011  1242

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове в законоустановения срок от 14 дни Община Златоград чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за изменение и допъление на Наредба № 2 на Общински съвет Златоград за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Мотиви: През последните години – от месец юни 2008 г. насам, Законът за общинската собственост претърпя няколко промени, като само от месец октомври 2010г. до сега беше изменен два пъти. Последните изменения, които са направени със Закон за изменение и допълнение за Закона за общинската собственост са публикувани в ДВ бр. 15818.02.2011г.
Промените са в няколко направления – в процедурата по отчуждаване, където се предвиди и имотно обезщетение, в срока за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост, който се изравни със срока за имотите, частна общинска собственост, в актуването на имотите и отписване от актовите книги за общинска собственост. Има промени и по отношение на разпореждането с имоти и вещни права, частна общинска собственост. Предвидени са възможности при учредяване право на строеж, надстрояване и пристрояване, общините да получават цената частично или изцяло с готови обекти в други сгради или чрез изграждане на нови обекти в полза на общината. Настъпиха промени и по отношение на възможностите за замяна с общински имоти и вещни права.
Така също се въвежда и изискване към оценителите на недвижимите имоти – оценители, отговарящи на изискванията на Закона за независимите оценители /ЗНО/. Съгласно ЗНО право да упражняват професията независим оценител имат само лица, които са вписани в Регистъра на независимите оценители към Камарата на независимите оценители в България и получили сертификат за правоспособност на независим оценител.
Последните промени не бяха отразени под формата на изменения в действащата Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Независимо от това, при управлението и разпореждането с общинска собственост, се спазваха нормите на действащия Закон за общинската собственост.
Във връзка с настъпилите промени в ЗИДЗОС изменения и привеждане на действащата Наредба № 2 в съответствие със законовите разпоредби и на основание чл. 8, чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове общински съвет Златоград:

Р Е Ш И:
І. На основание чл.21, ал.1, т. 8 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС и чл. 79 от АПК, Общински съвет Златоград приема Наредба за изменение и допъление на Наредба № 2 на Общински съвет Златоград за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № Г 221/23.02.2005г., изменена и допълнена с Решение № Г 409/29.03.2006г. (в сила от 01.06.2006г.), Решение № Г 509/30.11.2006г. (в сила от 01.01.2007г.), Решение № Г 525/30.11.2006г. (в сила от 01.01.2007г.), Решение № Г 597/30.05.2007г., Решение № Д 115/27.05.2008г. (в сила от 24.06.2008г.), Решение № Д 247/27.11.2008г. (в сила от 01.12.2008г.) и с Решение № Д 257/07.12.2008г. (в сила от 01.12.2008г.) на Общински съвет Златоград, както следва:
§ 1. чл.16, ал.1 се изменя със следният текст:
”(1)Свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост, могат да се отдават под наем след решение на общински съвет за срок до 10 години.”

§ 2. чл.17 се изменя със следният текст:
”чл. 17. С решение на общински съвет свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост могат да се отдават под наем без търг или конкурс за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението, както и на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза”

§ 3. чл.19 се изменя със следният текст:
”(1)Общински съвет взема решение за отдаване под наем на свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост, предоставени на училища, детски градини, и обслужващи звена, чрез публично оповестен търг или публично оповестен конкурс за срок до 10 години за дейности , съвместими с предназначението им, като посочва условията и критериите, след предварително съгласуване с училищното ръководство /ръководството на детската градина, обслужващото звено/
(2)Провеждането на публично оповестеният търг или публично оповестеният конкурс по ал.1 се организира от кмета на общината. В комисията по провеждане на търга или конкурса участват задължително поне двама представители на съответните образователни звена.”
§ 4. чл.22, ал.1 се изменя със следният текст:
”(1)Отдаването под наем на общински терени за поставяне на павилиони за търговска дейност се извършва след решение на общински съвет за срок до 10 години, чрез публично оповестен търг или публично оповестен конкурс, по схема одобрена от главния архитект на общината.”

§ 5. чл. 23, ал.1 се изменя със следният текст:
”(1) С решение на общински съвет свободни имоти или части от тях – частна общинска собственост могат да се отдават под наем без търг или конкурс за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението, както и на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза”


§ 6. чл.45 се отменя и се създава нов чл. 45 със следния текст:
”чл. 45. (1) Разпоредителните сделки с имоти или вещни права върху имоти – общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от общински съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от независими оценители, получили сертификат и вписани в регистъра към Камарата на независимите оценители в България, освен ако в закон е предвидено друго. Началните цени при провеждане на търгове или конкурси за разпореждане с имоти или с вещни права върху имоти – общинска собственост, не могат да бъдат по ниски от цените, определени от общински съвет.
(2) Изготвянето на пазарна оценка се възлага от кмета на общината. Стойността на разходите, направени от общината за изготвяне на оценката се възстановяват по сметка на общината от физическото или юридическото лице, с което се сключва разпоредителната сделка.”

§ 7. чл. 46 се отменя и се създава нов чл. 46 със следния текст:
”чл.46. (1) Замяна на общински имот, или на част от имот, на право на строеж върху общински имот, или на идеална част от право на строеж, както и на учредено в полза на общината право на строеж, с части от имот или от право на строеж върху имот - собственост на физически или юридически лица, може да се извършва:
1. при прекратяване на съсобственост върху имоти между общината и съсобствениците;
2. когато имотите, частна собственост, предмет на замяна, са предвидени по действащ подробен устройствен план за изграждане на обекти публична общинска собственост и са единствено жилище на собственика по смисъла на чл. 29, ал.5 от ЗОС;
3. за изпълнение на задължения, произтичащи от международен договор;
4. между общината и друга община или между общината и държавата;
5. и в други случаи – при условия и по ред, определени в закон.
(2) Имоти, право на строеж, както и части от тях, могат да бъдат обект на разпореждане и придобиване чрез замяна, само ако са включени в Годишната програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.
(3) Замяната по ал.1 се реализира по реда и условията на чл. 40, ал. 3, ал. 4 и ал.8 от ЗОС. ”

§ 8. Създава се нов чл. 46а със следния текст:
”Чл. 46а. (1) Не се допускат замени:
1. когато имотите - собственост на трети лица, са обременени с ипотека или други тежести, отдадени са под наем или под аренда;
2. на общински урегулирани поземлени имоти, отредени за жилищно строителство, срещу нежилищни имоти;
3. на общински имоти с имоти на лица, за които е установено, че без правно основание ползват общински имот, договорите за наем или за вещни права върху общински имоти са прекратени по тяхна вина или с които общината води съдебни имуществени спорове;
4. в други случаи, определени в закон.
(2) При наличие на заявления за замяна на един и същ общински имот от две или повече лица, разпореждането се извършва чрез търг или конкурс."

§ 9. чл.52, ал.2 се изменя със следният текст:
”(2) При отдаване под наем депозита по ал.1 не може да бъде по-малък от двойния размер на началната тръжна месечна цена.”

§ 10. В чл.53, т. 7 се отменя, създават се нови т.7, 8, 9 и 10 със следните текстове:
”7. Удостоверение от Община Златоград за липса на задължения на физическите или юридически лица към общината /оригинал/;
8. Декларация за извършен оглед на обекта – по образец;
9. Декларация за запознаване с тръжната или конкурсната документация – по образец;
10. Други документи, свързани с тръжните условия или спецификацията на сделката.”

§ 11. чл.54 се изменя така:
”Условията на публично оповестен търг по отношение на обекта, началната цена, специалните условия изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие се обнародват чрез местната телевизия, разпространяваща се на територията на общината, публикуват се в инетрнет-страницата на общината и се разгласяват по друг подходящ начин най-малко 30 дни преди крайният срок за подаване на заявление за участие. Извлечение от заповедта на кмета на общината по чл. 51, ал.1 с изключение на състава на комисията, се обявява на видно място в сградата на общинска администрация в 3-дневен срок от нейното издаване.”

§ 12. ал. 3 на чл.55 се изменя така:
”(3) Когато на търга се яви само един кандидат или не се яви кандидат, търгът се обявява за непроведен, за което се изготвя протокол и кмета на общината насрочва нов търг в едномесечен срок.”

§ 13. ал. 2 на чл.67 се изменя така:
” (2) Ако лицето не внесе цената /не сключи договор за наем/ в срока по ал.1, приема се, че се е отказал да заплати цената /да сключи договора за наем/. В случая внесеният от него депозит не се освобождава.”

§ 14. ал. 4 на чл.80 се изменя така:
”(4) След като заповедта за обявяване на спечелил конкурса влезе в сила, тя се връчва на лицето по реда на Административно процесуалния кодекс. Спечелилият е длъжен да внесе цената, дължимите данъци, такси и режийни разноски в 14-дневен срок от връчване на заповедта при продажба или да сключи договор за наем в тридневен срок от връчването на заповедта.”

§ 15. чл. 81 се изменя така:
” Чл.81 (1) Договорът за покупко-продажба се сключва в 7 дневен срок а договора за отдаване под наем в тридневен срок след изтичане на срока за обжалване на заповедта на кмета за определяне на спечелилия търга или конкурса участник или постановяване на съдебно решение при обжалване и след:
1. Представяне на платежен документ за внасяне на разликата от достигнатата на търга или конкурса цена и внесеният депозит за участие, платежен документ за внасяне на всички дължими данъци, режейни разноски и такси про продажба;
2. Представяне на декларация за произхода на средствата за закупуване на имота /образец по чл. 4, ал.7 и по чл. 6, ал.5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари/. Декларацията се изисква за имоти на стойност над 30 хил. лв.
3. Представяне на платежен документ за внесена гаранция за изпълнение на задълженията по договора за наем от страна на наемателя, равняваща се на двойния размер на месечния наем, определен с договора. Гаранцията се освобождава в 15 дневен срок след прекратяване на наемния договор, придружен с приемателно-предавателен протокол при липса на парични задължения на наемателя по договора. Гаранцията се прихваща за неплатени задължения по договора.
4. Гаранция се внася и за наемни договори, сключени, без търг и конкурс.
5. След представяне на документ за внесена парична гаранция за изпълнение на специфичните условия в конкурсната документация.
(2) В договора за покупко-продажба/наем/ се включва достигнатата цена и приетите специфични условия при продажбата/наемането/ на имота чрез конкурс.”

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 16. Наредбата влиза в сила от ...........................

§ 17. Останалата част от Наредба № 2 на Общински съвет Златоград за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество остава непроменена

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на община ЗлатоградИзготвил:
Златка Цекова
Началник отдел АПИО, ОП, СД и ОС


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 27 Март 2023
35

Актуално
Предстоящи събития