A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТОГРАД ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВОпетък, 24 Февруари 2012  1193


Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове в законоустановения срок от 14 дни Община Златоград чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за изменение и допъление на Наредба № 2 на Общински съвет Златоград за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Мотиви: Настоящите промени се отнасят единствено за глава седма УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИ ТЪРГОВЕ И ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИ КОНКУРСИ в действащата Наредба по чл.8, ал.2 от ЗОС на Общински съвет Златоград. Тези промени са продиктувани, с цел уеднаквяване на реда и начина за провеждане на публично оповестени търгове и конкурси за сключване на сделки по управление и разпореждане с имущество (имоти и вещи), собственост на община Златоград. Така също за отдаване под наем на части от имоти–публична общинска собственост, които не подлежат на концесиониране е прилагането на тази глава, това е представено в новия текст на чл. 48, т. 2. Разписване на начина на провеждане на публично оповестените търгове и конкурси.
Във връзка с привеждане на действащата Наредба № 2 в съответствие със законовите разпоредби и на основание чл. 8, чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове общински съвет Златоград:

Р Е Ш И:
І. На основание чл.21, ал.1, т. 8 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС и чл. 79 от АПК, Общински съвет Златоград приема Наредба за изменение и допъление на Наредба № 2 на Общински съвет Златоград за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № Г 221/23.02.2005г., изменена и допълнена с Решение № Г 409/29.03.2006г. (в сила от 01.06.2006г.), Решение № Г 509/30.11.2006г. (в сила от 01.01.2007г.), Решение № Г 525/30.11.2006г. (в сила от 01.01.2007г.), Решение № Г 597/30.05.2007г., Решение № Д 115/27.05.2008г. (в сила от 24.06.2008г.), Решение № Д 247/27.11.2008г. (в сила от 01.12.2008г.), Решение № Д 259/07.12.2008г. (в сила от 01.12.2008г.), Решение № Д 802/31.03.2011г. (в сила от 31.03.2011г.), Решение № Д 853/28-04.2011г. (в сила от 02.05.2011г.)на Общински съвет Златоград, както следва:
§ 1. чл.48 се отменя и се създава нов чл. 48 със следния текст:
Чл. 48. По реда и условията на тази глава се провеждат търгове и конкурси за сключване на сделки по управление с имущество (имоти и вещи), собственост на община Златоград, а именно :
1. отдаване под наем на свободни нежилищни имоти–частна общинска собственост.
2. отдаване под наем на части от имоти–публична общинска собственост, които не подлежат на концесиониране.
3. отдаване под наем на земи от общинския поземлен и горски фонд, както и на земи в строителни граници.
4. отдаване под наем на вещи–частна общинска собственост: машини, съоръжения, оборудване, транспортни средства.

§ 2. чл. 50 се отменя и се създава нов чл. 50 със следния текст:
Чл. 50. По реда и условията на тази глава се провеждат търгове и конкурси за сключване на сделки по разпореждане с имущество, собственост на община Златоград, а именно:
1. учредяване право на строеж върху имоти – частна общинска собственост.
2. учредяване право на надстрояване и/или на пристрояване върху имоти–частна общинска собственост.
3. учредяване право на ползване върху имоти и вещи–частна общинска собственост.

§ 3. чл. 72 се отменя и се създава нов чл. 72 със следния текст:
Чл. 72. Условията на публично оповестен конкурс по отношение на обекта, началната цена, специални условия и изисквания към участниците и срока за подаване на предложения се обнародват чрез местна телевизия, разпространяваща се на територията на общината, публикуват се в официалната интернет-страница на общината и се разгласяват по друг подходящ начин най-малко 30 дни преди крайният срок за подаване на предложенията за участие. Извлечение от заповедта на кмета на общината по чл. 71, ал. 1 с изключение на състава на комисията, се обявява на видно място в сградата на общинската администрация в 3 – дневен срок от нейното издаване.

§ 4. чл.78, ал.4 се изменя със следният текст:
(4) Удължаването на срока по ал. 1 и промените в условията на конкурса по ал. 3 се обявяват на видно място в сградата на общинската администрация, чрез местна телевизия, разпространяваща се на територията на общината, публикуват се в официалната интернет-страница на общината и се разгласяват по друг подходящ начин в 3 – дневен срок от издаването на заповедта за удължаването на срока за подаване на предложения за участие в конкурса или за промените в условия на конкурса.

§ 5. чл.80, ал.3 се изменя със следният текст:
(3) Заповедта на кмета но общината по ал. 1 се обявява в интернет-страницата на общината и в сградата на общинската администрация на видно място, достъпно за всички заинтересувани лица. Заповедта се връчва на всички заинтересувани лица и може да се обжалва по реда Административно – процесуален кодекс.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 6. Наредбата влиза в сила от ...........................

§ 7. Останалата част от Наредба № 2 на Общински съвет Златоград за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество остава непроменена.


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на община ЗлатоградОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития