A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПРОЕКТ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД ЗА 2019Г.петък, 14 Декември 2018  797

Изготвен е проект на ГОДИШНА ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Златоград за 2019г.
На основание чл. 8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.4 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, проектът на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост се предоставя на вниманието на гражданите на Община Златоград, които в 14 дневен срок от публикуването му могат да депозират писмено предложения, да изразят мнения и препоръки по проекта в на e-mail: ObA-zlatograd@zlatograd.bg или на адрес в гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1, партерен етаж, в Центъра за информационно и административно обслужване, в рамките на работното време от 8.30 до 17.30 часа.

Вносител:
МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на Община Златоград


ПРИЛОЖЕНИE:
Проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Златоград за 2019г.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития