A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Приключи традиционното пролетно почистване в Община Златоградвторник, 17 Април 2018  1964

От 15 март до 15 април се проведоха серия масови кампании за почистване от отпадъци на общинската пътна мрежа, речно корито, дерета, междублокови пространства.
Призовани бяха всички жители на Община Златоград, учреждения и институции, фирми и предприятия да организират почистване на прилежащите площи около домовете си, стопанисваните от тях обекти и сгради, както и да се включат в организираните общински мероприятия.
По време на кампанията бяха събрани и извозени над 600 чувала с отпадъци. Доброволният труд и усилията, които положиха всички участници в акцията доказват екологичното самосъзнание на гражданите и желанието за опазване на околната среда. Активно участие в инициативата взеха представители на различни институции: Районно управление Златоград, Граничен полицейски участък Златоград, Държавно горско стопанство Златоград, Дирекция „Бюро по труда” гр. Златоград, Дирекция „Социално подпомагане” гр. Златоград, Общинска служба „Земеделие”, МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов”, Общинска администрация Златоград, „Белотекс - 95” АД, „Бултекс” ЕООД гр. Златоград, „Югстрой” гр. Златоград, „Лайънс клуб”, „Интернешънъл Асет банк” клон Златоград, клуб „Интеракт”, жители от всички населени места в общината, всички училища, детски градини и центрове, предоставящи социални услуги на територията на Община Златоград.
В резултат на положените усилия бяха почистени пътна отсечка от изхода на гр.Златоград до язовир Златоград; пътна отсечка от изхода на гр.Златоград до разклона за с. Старцево; пътна отсечка от изхода на гр.Златоград до разклона за с. Долен; прилежащи площи и скатовете и отводнителните канавки на пътна отсечка от изхода на Златоград до ГКПП; Здравна пътека „Бучето”; районът около сградата на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов”; междублокови пространства в гр. Златоград; пътна отсечка от центъра на с. Старцево до местността „Белите камъни” и местността „Оловото”; районите около детски градини, училища и обществени институции. Бяха почистени нерегламентирани сметища на територията на с. Старцево, с. Долен, с. Ерма река, с. Страшимир, с. Аламовци, с. Пресока, с. Цацаровци и с. Кушла.
В мероприятието се включиха и следните дарители: „Строител” ЕООД , „Съни Маркет”, „Бултекс” ЕООД, „Белотекс-95” АД и Аптека „Елвира”, които осигуриха консумативи за кампанията – чували и ръкавици.
Благодаря на всички съграждани, проявили отговорност и съпричастност към каузата за по-чист роден край и допринесли с труда си за почистването на Община Златоград!
Мирослав Янчев
Кмет на Община Златоград


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития