A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Поредният, важен за община Златоград, проект бе одобренчетвъртък, 07 Април 2011  1319

Проект „Изграждане на крайбрежна стена - корекция на левия бряг на р. „Върбица”, от о.т.970 до о.т.977 по бул. „България” и почистване на речното корито”, с който община Златоград кандидатства за финансиране по ОП „Регионално развитие”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини” получи одобрение.
Проектът предвижда изграждането на крайбрежна стена по левия бряг на р. Върбица, по о.т. 970 до о.т. 977 по бул. „България” с дължина 264.6 м. и почистване на речното корито в същия участък.
Одобрената финансова помощ е в размер на 1 002 377,88 лева. За реализиране на проекта община Златоград трябва да подсигури собствен принос в размер на 50 118,89 лева - 5 % от бюджета на проекта.
Предвиденият срок за изпълнение на проекта е 18 месеца.
С този проект общата сума на одобрените проекти на община Златоград по различни донорски програми надхвърля 12 млн. лева.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития