A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Поредният, важен за община Златоград, проект бе одобренчетвъртък, 07 Април 2011  1263

Проект „Изграждане на крайбрежна стена - корекция на левия бряг на р. „Върбица”, от о.т.970 до о.т.977 по бул. „България” и почистване на речното корито”, с който община Златоград кандидатства за финансиране по ОП „Регионално развитие”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини” получи одобрение.
Проектът предвижда изграждането на крайбрежна стена по левия бряг на р. Върбица, по о.т. 970 до о.т. 977 по бул. „България” с дължина 264.6 м. и почистване на речното корито в същия участък.
Одобрената финансова помощ е в размер на 1 002 377,88 лева. За реализиране на проекта община Златоград трябва да подсигури собствен принос в размер на 50 118,89 лева - 5 % от бюджета на проекта.
Предвиденият срок за изпълнение на проекта е 18 месеца.
С този проект общата сума на одобрените проекти на община Златоград по различни донорски програми надхвърля 12 млн. лева.


ОЩЕ НОВИНИ


сряда, 16 Юни 2021
26
сряда, 16 Юни 2021
26
петък, 11 Юни 2021
47

Актуално
Предстоящи събития