A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Покана за участие в кръгли маси за идентифициране на проекти, които да бъдат включени в ИПГВР на град Златоградпонеделник, 17 Ноември 2014  752

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Община Златоград е в процес на разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Златоград (ИПГВР), в рамките на проект „Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Златоград”, финансиран от ОПРР по ДБФП № BG161PO001/5-03/2013/025.
ИПГВР ще бъде основен инструмент за европейско финансиране за града през следващия програмен период (2014-2020). В рамките на плана се анализират проблемите и нуждите на всички заинтересовани страни, местното население и бизнеса на територията на града и ще се планират проекти за тяхното обновяване, модернизиране и развитие. Крайната цел на плана е чрез реализацията му да се преодолеят икономическите, екологичните и социални проблеми на града и да се повиши качеството на живот, физическата и жизнена градска среда в град Златоград.
ИПГВР като основен стратегически документ, който дефинира приоритетите в развитието на гр. Златоград през периода 2014-2020 г. се разработва с участието на всички заинтересовани страни, вкл. граждани, представители на всички условно определени райони и части на град Златоград, представители на браншови и бизнес организации, организации на архитекти и проектанти, представители на неправителствени и културни организации, здравни заведения, образователни институции и т.н. с цел да бъдат идентифицирани проекти, които да бъдат включени в ИПГВР на град Златоград.
Във връзка с гореизложеното, на 19 и 20 ноември 2014 г. ще се проведат следните обсъждания със заинтересовани страни с цел идентифицирането на конкретни проекти, които да бъдат включени в програмата за реализация на ИПГВР за периода 2014-2020 г.:
• Фокус-група с граждани, представители на всички условно определени райони и части на града, за идентифициране на проекти, които да бъдат включени в ИПГВР на Златоград – 19.11.2014 г., 15:30 ч. в з заседателната зала в сградата на Общинска администрация Златоград.
• Кръгла маса с представители на браншови и бизнес организации, архитекти и проектанти, с представители на неправителствени организации за идентифициране на проекти, които да бъдат включени в ИПГВР на град Златоград – 19.11.2014 г., 17:30 ч. в заседателната зала в сградата на Общинска администрация Златоград.
Проектите могат да бъдат в следните области:
1. Енергийна ефективност на административни сгради държавна и общинска собственост и на многофамилни жилищни сгради;
2. Подобряване на градската среда:
a. Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих като паркове, зелени площи, детски площадки, зоопаркове, градски площади, междублокови пространства, спортни площадки за свободен достъп и др.;
b. Изграждане, реконструкция, на улични мрежи и обществени паркинги, пешеходни алеи и тротоари, велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, подлези, надлези и мостове за пешеходци и велосипедисти;
c. Инсталиране на енергоспестяващо улично осветление и мерки за повишаване сигурността и предотвратяване на престъпността;
d. Създаване на достъпна архитектурна среда и др.
3. Реконструкция и/ или строителство на нова техническа инфраструктура, свързана с бизнеса, вкл. строителство, обновяване, рехабилитация, реконструкция и ремонт на бизнес и индустриални зони.
4. Обновяване на:
a. образователни обекти – детски ясли и градини, основни и средни училища и др.;
b. здравни и социални обекти – лечебни заведения, социални жилища и центрове и др.;
c. културни обекти – културни центрове, театри, читалища, библиотеки, музеи, изложбени зали и др.
Разчитаме на Вашата активност и присъствие на Вас или Ваш представител!
Повече информация за ИПГВР на град Златоград можете да намерите на интернет страницата на проекта: http://www.ipgvr-zlatograd.com.
Предварително Ви благодарим!


ОЩЕ НОВИНИ


четвъртък, 06 Януари 2022
55

Актуално
Предстоящи събития