A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2023 ГОДИНАчетвъртък, 17 Август 2023  577

Уважаеми съграждани,

Във връзка с приетия от Народното събрание Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г., обнародван в Държавен вестник, бр.66 от 01.08.2023 г. и в изпълнение на нормативните изисквания за представяне на проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност на основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, Ви каня да участвате в общественото обсъждане на ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД ЗА 2023 г.

ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25.08.2023 г., ОТ 16,00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА, НА ВТОРИЯ ЕТАЖ, В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД.

На публичното обсъждане ще бъдат представени Проекта на бюджет на Община Златоград за 2023 г. и Окончателен разчет за финансиране на капиталовите разходи  на Община Златоград за 2023 г.

Всички, които искат да направят предложения, свързани с проекта на Бюджет 2023 и нямат възможност да присъстват на публичното обсъждане могат да отправят своите коментари и въпроси в Центъра за административно обслужване в сградата на Общинска администрация Златоград и на е-mail: ObA-zlatograd@zlatograd.bg.

За постъпилите мнения, становища, предложения и въпроси отправени чрез имейла, деловодството и от публичното обсъждане ще се състави протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му за разглеждане от Общинския съвет Златоград.

 

С уважение,

Мирослав Янчев

Кмет на Община Златоград


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Проект на бюджет на Община Златоград за 2023 г.
Доклад към проекта на бюджет на Община Златоград за 2023 г.
Индикативен разчет на сметките за средства от Европейския съюз
Окончателен разчет за финансиране на капиталовите разходи на Община Златоград за 2023 г.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития