A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2018 Г. НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАДсряда, 03 Януари 2018  912

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публични финанси и чл.28, ал.6 от Наредба № 23 на Общински съвет Златоград за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Златоград, Кметът на Община Златоград – Мирослав Янчев, кани жителите на Община Златоград, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, на граждански сдружения, неправителствени организации и други заинтересовани лица на
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2018 г.
Публичното обсъждане ще се проведе на 11 януари 2018 г. (четвъртък) от 17.00 часа в заседателната зала на втория етаж в сградата на Общинска администрация Златоград. На срещата ще бъдат обсъдени основните насоки и акценти на проекта на Бюджет и инвестиционната програма за капиталови разходи за 2018 г.
Очакваме вашите мнения, препоръки и предложения за проектобюджет 2018 г., в деловодството на Община Златоград или на електронен адрес ObA-zlatograd@zlatograd.bg.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Проект на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост в Община Златоград за 2018 г.
Годишни цели и приоритети на бюджет 2018
Приложения 1,2 и 3
Капиталова програма за 2018 г.
Проект на бюджет 2018


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития