A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД ЗА 2020 Г.сряда, 15 Януари 2020  592

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА

 БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД ЗА 2020 Г.


На основание на чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.28, ал.6 от Наредба № 23 на Общински съвет Златоград за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Златоград, Кметът на Община Златоград – Мирослав Янчев кани жителите на Община Златоград, представители на бизнеса, ръководители на бюджетни звена, на граждански сдружения, общински съветници, средствата за масово осведомяване и други заинтересовани лица да вземат участие в публично обсъждане на Проекта на бюджет на Община Златоград за 2020 г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 22.01.2020 г. (сряда), от 17.00 часа, в заседателната зала, на втория етаж в сградата на Общинска администрация Златоград.

Очакваме вашите мнения, препоръки и предложения за проектобюджет 2020 г. в деловодството на Община Златоград или на електронен адрес ObA-zlatograd@zlatograd.bg.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Годишни цели и приоритети на бюджет 2020г.
На кратко Бюджет 2020
Разчет на сметките за средствата от Европейския съюз за 2020 година
Проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на Община Златоград, за 2020 година


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития