A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Питания по актуални въпроси от общински съветници и гражданипонеделник, 31 Август 2009  1689

Питания по актуални въпроси от общински съветници и гражданиНа заседанието на Общински съвет на 28 август 2009 г. бяха дадени отговори на отправени питания от общински съветници, както следва :
1. от Антон Симеонов за мерките срещу популацията на бездомните кучета,
2. от Емил Хумчев - за режима на уличното осветление през вечерните часове,
3. от Пламен Чингаров - за ползване на местността Белите камъни за неразрешен добив на кариерни материали и за липсата на табло за маршрутните автобусни разписания от Златоград,
4. от Яким Дюлгеров - за липсата на налягане във водопровода в с. Долен и невъзстановяване на асфалтовите настилки в населеното място по проекта.
5. от граждани – относно издадено разрешително за строеж за терен на бившо заведение „Сиера” срещу сградата на общината.

Питане от Антон Симеонов за мерките срещу популацията на бездомните кучета,
С приемане на Общинската програма за овладяване на популацията на безстопанствени животни на територията на община Златоград с решение N2 Д 149/ 30.06.2008 г. на Общински съвет - Златоград и влязла в сила от 01.07.2008 г. , ОБА Златоград извърши следните действия:
1. Сключване на договор с лицензиран приют, регистриран по чл.137, ал.l от Закона за ветеринарномедицинската дейност. На 08.07.2008 г. такъв договор се сключи с "Озеленяване, чистота и благоустройство" ЕООД - гр. Кърджали. За периода юли 2008г. - май 2009г., специализираната група е посетила Златоград седем пъти: Общо за 10-месечния период броя на уловените и закараните в приют кучета е 71. За извършената услуга са изплатени на "ОЧБ" ЕООД- Кърджали 4669,70 лв. Договорът с "Озеленяване, чистота и благоустройство" ЕООД гр. Кърджали е изтекъл през м. юли 2009 г. Предвид обстоятелствата, че е извършена смяна на техния управител, както и не подновения им лиценз, съгласно чл.137, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, ОБА Златоград не поднови договора с тях. Със съдействието на официалния ветеринарен лекар д-р Розалин Хаджиев се правят постъпления да бъде сключен договор с приюта в гр. Смолян.
2. Сключване на договор 30.01.2009 година за съвместна дейност между Община Златоград и "Ветеринарна амбулатория- Асен Хасапчиев" и Лицензиран ветеринарен лекар д-р Филип Сиракулев. Тъй като в ЗЗЖ е предвидено мерките по овладяване на популацията на безстопанствените кучета да се осъществяват в регистрирани амбулатории, подвижни /мобилни клиники/ или стационарни /ветеринарен кабинет/, в договора е заложено изпълнението на следните мерки - улавяне, кастриране, обезпаразитяване и ваксиниране срещу бяс на безстопанствените кучета; поставяне на трайна маркировка, осигурена от общината /с жълти марки с номера, поставени на ухото, се маркират обработените безстопанствени кучета/; връщане на обработените - неагресивни и здрави кучета, на местата, от които са взети /с изключение на местата, определени с чл.48 от ЗЗЖ- дворове на детски ясли, градини, училища, болници и в близост до площадки за игра на деца/; Осъществяване на надзор на популацията на безстопанствени кучета, съгласно чл. 49 и чл.50 от Закона за защита на животните. До момента са обработени и върнати по места на обитание 17 кучета. Проблем при изпълнение на дейностите се оказа самото хващане на безстопанствените кучета. По препоръка на официалния ветеринарен лекар д-р Розалин Хаджиев за м. август бе назначено на граждански договор лице, което да извършва улавяне на безстопанствени кучета, така че да съдейства на ветеринарите при тяхната работа. Наблюдава се тенденция на приходящи от други населени места кучета.
3. Проведени бяха разговори с Фондация "Четири лапи" за възможността им да посетят община Златоград, във връзка с изпълняваните от тях проекти "Грижа за бездомните животни". Фондацията разполага с мобилна амбулатория и екип от ветеринарни лекари. В мобилната амбулатория животните се кастрират, обезпаразитяват, ваксинират против бяс и маркират, след което се връщат по местата, от които са били заловени. "Четири лапи" извършват безплатна кастрация и ваксинация против бяс и лечение и за домашни животни, от което също се очаква да намалее броят на домашните любимци. Община Златоград е необходимо да осигури нощувки за екип от 6 човека и командировъчните им.


Питане от Емил Хумчев - за режима на уличното осветление през вечерните часове,
Режима на уличното осветление през вечерните часове ( от 24,00 до 05,00 ч) е елемент от Програмата за ограничаване на структурния дефицит и Общинската антикризисна програма. Там е предвидена мярка, насочена към оптимизиране на разходите -“Намаляване на времето, през което работи уличното осветление”. Извършени са необходимите действия от Общинска администрация и “EVN електроснабдяване”, относно корекции в режима във всичките 37 трафопоста, регулиращи уличното осветление и корекциите на часовниците за автоматично превключване на осветлението. Резултатът от тези действия е положителен и през месец юли е отчетена икономия от 6 118 Kw/h или 882 лева по-малко спрямо предходния месец юни. Общинска администрация Златоград следи този вид разход и видно от приложената справка в сравнение с януари 2009 год. , разходите за ел. енергия за уличното осветление са намалели 4 пъти. Режимът не се отнася за празничните дни, както и за главната улица „Стефан Стамболов”, търговската улица „Беловидово” в централната ѝ част и бул. България.
По повод питането, съветникът Хумчев препоръча режима да не се отнася за празничните и съботните дни, както и да бъдат подменени осветителните тела, които на много места не функционират.
Питане от Пламен Чингаров - за ползване на местността Белите камъни за неразрешен добив на кариерни материали
В отговора на Кмета на общината бе казано, че е създадена група за проверка на сигнала, която е констатирала изземване на кариерни материали, но в твърде ограничени размери, което не може да се определи като добив, а по-скоро - за индивидуално битово потребление. Това не нарушава археологичната цялост на местността Белите камъни. Създадена е организация за разяснение, контрол и недопускане на последващи подобни действия.
Питане от Яким Дюлгеров - за липсата на налягане във водопровода в с. Долен и невъзстановяване на асфалтовите настилки в населеното място по проекта.
До този момент водопроводната мрежа на с. Долен е изпълнена, както е предвидена по проекта за водоснабдяване. В него е предвидено зониране на водопроводната мрежа – за ниска и висока зона, изграждане на главните клонове за двете зони и съоръженията по тях. Изпълнител на обекта е СК”ВАЛЗАХ” ЕООД, гр.Златоград. По искане на общинска администрация, след съгласуване с „В и К” по предписание на проектанта в облекчителната шахта беше монтиран редуктор на налягането. След извършени хидравлични измервания се установи, че налягането на тръбите в ниска зона е 10 атм., което е с четири атмосфери повече от проектното. Това наложи промяна на местоположението му. В момента той работи с входно налягане 7,4 атм. и изходно 3,5 атм., а в най- ниската точка на ниска зона налягането е 6,1 атм.
Поради това, че не е изпълнена вътрешната водопроводна мрежа, най-високо разположените къщи от висока зона, които в момента се захранват с вода от ниската зона, изпитват недостиг на налягането. За решаването на този проблем е възложено проектиране на второстепенните клонове от водопроводната мрежа, с който проект общината ще кандидаства по програмата за развитие на селските райони
По договор с изпълнителя, обектът е на стойност 540685,87 лв., като от ПУДООС за втори етап е подписан договор за безвъзмездна помощ в размер на 314 810,13 лв., в които е включено и полагане на асфалтова настилка. Поради забавяне на плащанията от страна на ПУДООС, от изпълнителя е входирано искане в община Златоград с молба за замразяване на обектите до постъпването на средства. Очаква се от ПУДООС да се извърши плащане на извършените СМР за обекта, за да се продължи изпълнението му с полагане на асфалтобетонна смес върху нарушените участъци.

Питане от граждани – „Сиера”
С разрешение за строеж № 42/06.08.2009 г., влязло в сила на 21.08.2009г., издадено от главен архитект на община Златоград, се разрешава строителство на обект „Сграда за обществено обслужване” в УПИ III-33.474, кв. 77 по плана на гр. Златоград на собственика Милко Митков Гюнелиев, като на 26.08.2009г. е открита строителна площадка и е дадена строителна линия на строежа;
Одобреният проект предвижда изграждане на сграда на три нива:
- първото ниво е подземно със застроена площ 90,74кв.м., и в него ще се помещават копирен център и интернет клуб, тоалетни със санитарни предверия, складове към магазините на второ ниво, коридор и външна стълба;
- второто ниво е разположено на терена и ще се застрои върху площ от 172,00 кв.м., ще представлява фоайе, 4 магазина, офис, склад, екстериорна стълба и вътрешно стълбище към първо ниво;
- третото ниво е разположено на кота + 3,34 и ще се застрои върху площ от 83,43 кв.м. с кафе – клуб, фоайе, зала с капацитет 30 посетители, преддверие, тоалетни със санитарно преддверие и склад, останалата площ от 88,57 кв.м. ще представлява покривна градина;
Сградата изцяло се подчинява на обемно-пространствените отношения в съществуващия ансамбъл от сгради и площад и се вписва естествено в пространството на градските цветни алеи.
Общата височина на сградата над терена е 7,45 м.
Собствеността върху терена е придобита от Милко Гюнелиев с Договор за продажба на общински недвижим имот № 182/02.08.2005г., представляващ УПИ III-33.474, кв. 77 по плана на гр. Златоград с площ 172,00 кв.м. след реализирано право на строеж.
Плътността на застрояване е 100% върху урегулирания поземлен имот. Този застроителен показател е одобрен със Заповед № 21 „ТРБ”/15.06.2001г. на кмета на община Златоград, с която се утвърждава Частично изменение на Застроителния и регулационен план на гр. Златоград в частта на кв. 77 и от УПИ ІІ-Зеленина се образува нов УПИ ІІІ–търговски обект.
Установяването на траен градоустройствен статут за търговски обект „Кафе-Сиера”, собственост на Милко Гюнелиев, находящ се в кв.77, след изготвено частично изменение на плана и обособяване на самостоятелен парцел за търговия и услуги върху част от парцел –зеленина, е извършено след решение № В 106 от 28.06.2000 г. на Общински съвет Златоград.
Преписката по показателите за застрояване е проверена от Дирекцията за национален строителен контрол – София, преди издаването на разрешението за строеж, и в становището е посочено, че в случая е налице действащ Подробен устройствен план, одобрен със заповед _ 21 „ТРБ”/15.06.2001 г. на кмета на община Златоград, предвиждащ плътност на застрояване 100%. Съгласно разпоредбата на чл. 108, ал. 1 от ЗУТ предвижданията на подробните устройствени планове са задължителни за инвестиционното проектиране и няма пречка за одобряване на инвестиционни проекти и издаване на строително разрешениеОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития