A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Първа копка на Геотермална отоплителна централа в гр. Златоградпонеделник, 25 Май 2009  1901

Първа копка на Геотермална отоплителна централа в гр. ЗлатоградМинистър-председателят на Република България Сергей Станишев направи, на 23 май 2009 година, първата копка за изграждането на геотермална отоплителна централа в Златоград. На събитието присъстваха още председателят на партия ГЕРБ Цветан Цветанов, зам. министър Димчо Михалевски, областният управител на област Смолян Петър Фиданов, председателят на Съвета на директорите на „Минстрой Холдинг” АД г-н Вълканов, политици и граждани. Пловдивският митрополит Николай заедно с епископ Антоний благослови първата копка на обекта.
Тази инвестиция, на стойност над 16 млн. лева., дава възможност Златоград да се развива по нов начин, каза в своето приветствие министър председателят. Тя има „голямо значение и за развитието на балнеолечението, така че Златоград да се превърне в един от националните центрове за балнеолечение в страната”, изтъкна той. „Инвестицията ще осигури нови работни места и ще стимулира туризма и социално-икономическото развитие на Златоград”, от своя страна допълни кметът на общината Мирослав Янчев. Той изказа благодарност на правителството за финансирането на значимия проект.

Обект „Изграждане на геотермална отоплителна система гр.Златоград”, който се реализира в рамките на проект BG 2006/ 018-387.03.03 „Интегрирано използване на термо-минералните води, натрупани в геотермалната система Ерма река - Елидже”, е най-важният приоритет в Общинския план за развитие на община Златоград.

С реализацията на този проекта, се очаква:

• Намаляване на вредните емиисии в атмосферния въздух и подобряване значително неговото качество с използването на геотермалната енергия, вместо общоприетите енергийни източници за топлофициране на обществени сгради;
• Създаване на реални условия за развитие на потенциала в областта на туризма и трансграничното сътрудничество;
• Развитие на бизнеса и привличане на инвеститорския интерес;
• Осигуряване на заетост, повишаване стандарта на живот и задържане на младите хора в общината.

Изключително добрите физикохимични и лечебни показатели на водата позволяват, на по-късен етап, тя да се предлага в търговската мрежа като питейна вода, разширение на топлопреносната мрежа и включване на допълнителни абонати за битово отопление, оранжерии, за плувни басейни, за балнеотерапия, и др.;

Благодарение на правителствената подкрепа, с Постановление № 76/31.03.2009г. на Министерски съвет, от Републиканския бюджет за 2008г., се осигуряват изцяло необходимите средства за обекта в размер на 8 476 744 евро, от които за строителство - 7 993 489 евро, за строителен надзор - 312 950 евро, за доставка на мониторингово оборудване - 170 305 евро.

Днес, благодарение на проявената ангажираност от страна на община Златоград и на отговорните дирекции в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, можем да кажем, че сме на прага да превърнем в реалност дългогодишната мечта на златоградчани «Топлата вода» да стигне до Златоград.

За проучване на геотермалната система „Ерма река – Елидже” са прокарани над 56 броя структурни сондажа, а за изследване на възможностите за оползотворяване на минералната вода, през 1990 год. е проведено опитно водоизливане, което доказва, че дебитът на водата е сравнително стабилен във времето, с малка величина на понижение и бързо възстановяване.

Община Златоград, с помощта на екперти от БД „Източнобеломорски район” гр. Пловдив проведоха необходимите процедури към Министерство на здравеопазването, в резултат на което, през 2005 година е издаден Сертификат №88/ 08.04.2005г., който удостоверява, че минералната вода има много добри физико-химични показатели и може да бъде предлагана, както за питейни нужди, така и за лечение на широк спектър от заболявания, свързани със стомашно-чревния тракт, жлъчно-чернодробната и бъбречно-отделителната система, алергични заболявания.
В момента утвърденият воден ресурс за геотермалното находището е 10,5 l/s, но от описаното по-горе може да се заключи, че потенциалът му за експлоатация може да достигне до 30 литра в секунда с температура 87-90 градуса по Целзий.
С проект „Интегрирано използване на термо-минералните води, натрупани в геотермалната система Ерма река - Елидже” се кандидатства за финансиране по Програма ФАР/ТГС, BG 2006/018-387.03.03.
През месец юни 2008г е проведена процедура по ЗОП за избор на изпълнител и е сключен договор между МРРБ и Дружество по ЗЗД „Геотермална енергия – Златоград” гр. София за изготвяне на работен проект за обект „Изграждане на геотермална отоплителна система на гр. Златоград” към проект BG 2006/018-387.03.03 „Интегрирано използване на термоминералните води, натрупани в геотермалната система Ерма река-Елидже”.
Работните проекти за изпълнение на сондаж с дълбочина 860м под повърхността на земята, геотермален тръбопровод с дължина 13 500м. /от с.Ерма река до гр.Златоград/, геотермална станция и градска топлопреносна мрежа с осем абонатни станции, са представени в община Златоград през месец август 2008г.
Своевремено, след получаване на работните проекти, Община Златоград организира провеждане на необходимите процедури по тяхното съгласуване. Към момента за изготвения работен проект са издадени положителни становища от всички регионални институции, имащи отношение по неговата реализация.
МРРБ със съдействието на община Златоград в периода месец септември – ноември 2008 г., проведе процедури по ЗОП за избор на изпълнители за строителство, строителен надзор и доставка и монтаж на мониторинг оборудване.
Изпълнител на строителството на обекта и доставката и монтажа на мониторинговото оборудване е «Минстрой Холдинг» АД, гр. София, а строителен надзор на обекта - обединение «Стройконтрол-КК» и «Конерджи» гр. София.

Днес, с удовлетворение, отчитаме постигнатите резултати, благодарим за оказаното съдействие и положения труд на всички, дали своя принос за успешната реализация на проекта до момента.


Още снимки

ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
44

Актуално
Предстоящи събития