A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Отлагане на процедурата за провеждане на консултации по Доклад за екологична оценкавторник, 06 Март 2018  2264

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,

Информираме ви, че общественото обсъждане по стартирала процедура за провеждане на консултации по чл. 20, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми по изготвените: Предварителен проект на ОУП на община Златоград, Екологичната оценка с приложенията към нея и Нетехническото резюме и Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитена зона „Циганско градище” (BG0000372), предвидено за 08.03.2018 г., се отлага поради необходимост от изразяване на положителни становища от компетентни институции. Ще бъдете информирани предварително за новата дата на общественото обсъждане.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития