A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОПАК финансира обучение на служители от Общинска администрация Златоградсряда, 05 Ноември 2014  964

Община Златоаград започва изпълнението на проект “По-добро управление на Община Златоград чрез повишаване на професионалната компетентност на служителите от Общинска администрация Златоград”. Проектът се реализира по Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос II “Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 “Компетентна и ефективна държавна администрация”- BG05PO002/13/2.2-14.
Договорът ще се изпълнява до 20.08.2015 г. Общите допустими разходи по проекта ще се финансират на 100 % от ОПАК.
Целта на проекта е по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията на служителите в Общинска администрация Златоград, чрез подобряване на професионалната им компетентност.
Проектните дейности предвиждат обучение на служители от Общинска администрация Златоград, в това число кметове и кметски наместници, в следните тематимни области:
• Добро управление на местната администрация, в това число Е-управление;
• Чуждоезикови обучения - английски и гръцки език;
• Специализирани обучения, насочени за работа с хора със специфични потребности; Развитие на туристическите дестинации и маркетинг на трансграничните райони;
• Обучения за подобряване работата на администрацията и работа в екип.
Успехът в работата на всяка една институция се дължи най-вече на квалификацията и мотивацията на служителите, качеството на предлаганите услуги и тяхното запазване и развитие. С реализиране на проекта Община Златоград се стреми да постигне този успех.ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития