A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Общински съвет Златоград прие бюджета на общината за 2021 годинапетък, 26 Февруари 2021  235

С пълно мнозинство Общински съвет Златоград прие бюджета на Община Златоград за 2021 г.
Приоритетите и целите на бюджета за 2021 г. продължават политиката, насочена към нуждите и потребностите на гражданите на общината.
Общата финансова рамка на бюджета е в размер на 14 900 000 лева. Индикативният разчет на средствата от Европейския съюз е в размер на 6 787 306 лв.
Очакваните приходи с държавен характер са в размер на 9 513 132 лв. За 2021 година се очакват собствени приходи, общо в размер на 1 770 000 лв. Заложените по бюджета на Община Златоград постъпления от местни данъци са в размер на 690 000 лв. и заемат 38,9 % от собствените приходи за 2021 г., а от неданъчни приходи е 1 080 000 лв. Относителния дял на тези приходи представляват 61 % от общия размер на собствените приходи.
Общо разходите по бюджета за 2021 г. са в размер на 14 900 000 лв.
В разходната част за делегираните от държавата дейности са предвидени 8 536 410 лв., за местни дейности, в т.ч. за дофинансиране на държавни дейности – 6 363 590 лв. По бюджета на Община Златоград за 2021 г. са предвидени и разходи за субсидирани дейности с местно значение – 60 000 лв. за общинската болница, 8 500 лв. за спортните клубове, за църковното и мюсюлманското настоятелство по 5 000 лв. Разчетени са и разходи със социално предназначение – помощи по решение на общински съвет - 5 300 лв., помощи за процедури “Ин витро” – 6 000 лв., както и субсидии за клубове на пенсионера и инвалида – 5 000 лв.
Най-висок е делът на разходите за образование – 40 %, следвани от тези, свързани с благоустройството и инвестициите в местната инфраструктура – 28 %.
Планираните капиталови разходи за 2021 г. са в размер на 9 474 201 лв., в т.ч. по бюджета на общината – 3 488 491 лв. и по оперативни програми и проекти – 5 985 710 лв.
Инвестиционната програма за капиталови разходи на Община Златоград за 2021 г. включва обекти, чието изпълнение ще продължи и през 2021 г., както и нови обекти.
По-значими обекти, чието изпълнение продължава и през 2021 г., включени в  Инвестиционната програма за капиталови разходи за 2021 г.:
1. Главен колектор I-А, гр.Златоград;
2. Проектиране на Градска топлопреносна мрежа от ГТЦ до абонатни (разпределителни) станции в гр.Златоград;
3. Реконструкция и рехабилитация на улици, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Златоград и с. Старцево, Община Златоград, проект финансиран по ПРСР 2014-2020 г.
4. Основен ремонт на улична мрежа в Община Златоград - ул. „Антон Страшимиров”, ул. „България” от о.т. 982 до о.т.984, ул. „Пейо  Яворов”, ул. „Младост”, ул. „Еделвайс”, ул. „Ст.Стамболов”, ул. „Цар Калоян” гр.Златоград и ул. „Бистрица” с. Долен;
5. Ремонт на тротоарна част на ул. „Беловидово” в участъци между о.т.-464-486, о.т.467-473, о.т.469-473;
6. Изграждане на подпорни стени на ул. „Виктор Юго”, ул. „Плиска” и ул. „Клокотница” гр. Златоград и ул. „Дельо войвода” и ул. „Европа” с. Старцево;
7. Разширение и благоустрояване на гробищен парк в гр. Златоград (ПУП, проектиране навес и СМР);
8. Почистване, укрепване и покриване на част от речното корито на р. Върбица, източно от съществуващия мос,т между о.т. 821 на ул. „Прогрес” и о.т. 819 на ул. „България” в гр. Златоград – проектиране;
9. Проучвателни и проекти работи за изграждане на нов кооперативен пазар, паркова зона, паркови атракции и детска площадка, гр. Златоград;
10. Въвеждане на мерки за енергийна ефективности и обновяване на многофамилни жилищни сгради, проект, финансиран по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.
По-значими нови обекти, включени в Инвестиционната програма на Община Златоград за 2021 г.:
1. Основен ремонт на улици в гр. Златоград – ул. „Стефан Стамболов” в участък между о.т. 332 и о.т.112, ул.   „Ахрида” в участък между о.т. 184 и о.т. 318 и пресечните на нея „Тракия”, ул. „Братя Родопски” от о.т. 301 до о.т. 208, ул. „Албена” от о.т. 195 до о.т. 203 и улица пресечна на ул. „Стефан Стамболов” и ул. „Ахрида” от о.т.163 до о.т.161;
2. Основен ремонт на улична мрежа в участък между ул. „Беловидово”  о.т. 474 и ул. „Хан Аспарух” о.т. 529 (Пресечка между Кристал и Детска ясла);
3. Основен ремонт на улична мрежа в участък между ул.  „България”  о.т. 463 и ул. „Хан Аспарух” о.т. 523 (Пресечка пред болница);
4. Основен ремонт на  ул.  „Миньорска”  в участък между о.т. 528 и о.т. 497 по ПУП на с. Ерма река – проектиране;
5. Изграждане, рехабилитация и реконструкция на техническата инфраструктура за ул. „Крайречна” в участък между о.т. 485 до о.т. 440 по ПУП на гр. Златоград – проектиране (част пътна и част канализация) и проектиране подпорна стена;
6. Благоустрояване на  „Езилева падина”, с. Старцево;
7. Основен ремонт и благоустрояване на паркинг – МБАЛ „“Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД гр. Златоград;
8. Софтуер за мамограф за МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД гр. Златоград, с финансиране по проект „e-SOHECA”;
9. Закупуване на медицинско оборудване за МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД гр. Златоград, с финансиране по проект „e-SOHECA”;
10. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на общинска сграда, кметство с. Ерма река, ремонт на покрив на комплексно-административна сграда – Младежки дом и ремонт на покрив на Здравна служба в с. Долен, ремонт на покрив на сграда бивше училище в с. Аламовци – проектиране.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития