A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Общински съвет прие Бюджета на Община Златоград за 2018г.сряда, 31 Януари 2018  1617

На свое редовно заседание, проведено на 30.01.2018 г., Общински съвет Златоград прие, предложения от Кмета на Община Златоград, бюджет за 2018 г.
Общата рамка на бюджета за 2018 г. възлиза на 9 573 911 лв. В него собствените приходи заемат 22% от общо приходите, трансферите от ЦБ общо заемат 78 %, от които 16 % са за финансиране на местни дейности.
От Местните данъци очакваме да постъпят 527 700 лв. Данъкът върху недвижими имоти, Данъкът върху превозните средства и Патентният данък са с непроменени данъчни ставки от 2008 и 2009 г. Данъкът върху таксиметровия превоз е сравнително нов данък, който постъпва от 2017 г., чийто размер е 300 лв. За 2018 г. се очаква да постъпят приходи от този данък 2 400 лв. Данъкът при придобиване на имущество и туристическият данък са с увеличени ставки, считано от 01.01.2018 г. и от тях се очаква да постъпят съответно 81 000 лв. и 17 100 лв.
Неданъчните приходи общо - 1 277 246 лв. или с 29,57 % повече спрямо отчета за 2017 г.
Капиталовата програма на община Златоград за 2018 г. е в размер на 6 541 602 лв., в т.ч. с бюджетни средства – 1 958 450 лв. и със средства от Европейския съюз – 4 583 152 лв.
По-голяма част от средствата се осигуряват по европейски проекти, най-мащабният сред които е за „Рехабилитация и реконструкция на общински път Мадан-Цацаровци/-Страшимир-махала Боево и общински път Златоград – Аламовци – 3 368 914 лв.
Индикативният годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз е в размер на 5 343 784 лв.
Средствата за Образование са 41 % от общия бюджет на общината, и с 18,84% спрямо бюджет 2017 г. Средствата за Здравеопазване са увеличени с 12,98%.
Предвидените средства за поддръжка на улично осветление, за основен и текущ ремонт на улична мрежа и поддържането й, разходите за поддръжка на площади и паркове/в т.ч.гробищни/, за поддържане на зелените и цветни площи, за дейностите по чистотата са в общ размер 1 833 180 лв., представляващи 19,15 % от общо разходите по бюджета за 2018 г.
Основни цели и приоритети на бюджета за 2018 г. са следните:
1. Финансова стабилизация на Община Златоград и по-висока ефективност на бюджетните разходи, в т.ч. намаляване на просрочените задължения;
2. Оползотворяване на финансови средства от различни донорски програми за реализиране на проекти. Осигуряване на средства за изпълнението на договори по оперативни програми;
3. Осигуряване и развитие на качествени здравни, образователни и социални услуги;
4. Поддържане и подобряване на общинската инфраструктура;
5. Оптимизиране на системата за събиране и извозване на твърдите битови отпадъци и опазване на околната среда чрез поддържане и подобряване на екосистемите в рамките на Община Златоград
6. Подобряване предоставянето на административни услуги.ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития