A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Общински съвет прие Бюджета на Община Златоград за 2016г.сряда, 27 Януари 2016  874

На редовно си заседание на 26 януари 2016г. Общински съвет Златоград прие бюджета на общината за 2016 година. Бюджет 2016 г. е съобразен с приоритетите и годишните цели на Община Златоград, при спазване на действащото законодателство и принципите за съставянето на бюджета. Годишни цели и приоритети на бюджет 2016 г. са: поддържане и подобряване на общинската инфраструктура – благоустрояване и рехабилитация на техническата инфраструктура; подобряване условията за предоставяне на публичните услуги в сферата на образованието, здравеопазването и социалните дейности; продължаване усилията за успешно усвояване на средства от Европейските фондове и програми и не на последно място финансова стабилизация на общината и по висока ефективност на бюджетните разходи.
С Бюджет 2016 г. сме се опитали да срещнем потребностите на местната общност, с финансово – ресурсните възможности на общината.
И през 2016 г. ще сме изправени пред предизвикателството да отговорим на нарастващите потребности и очаквания на местната общност в условията на продължаваща финансово-икономическа нестабилност.
За 2016 година се запазват данъчните ставки за общинските данъчни приходи: патентен данък, данък недвижими имоти, данък върху превозните средства, данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин.
Общата рамка на предложения бюджет е 7 426 166 лв., в т.ч. държавни дейности 4305 846 лв., дофинсиране на държавни дейности с местни приходи – 248 924 лв. и местни дейности – 2 871 396 лв.
Основни параметри в местни дейности:
1. Капиталови разходи – обща рамка 2 128 308 лв. в т.ч. за нови обекти – 1 008 321 лв. със средства в бюджета и 826 146 лв. средства от ЕС, капиталов трансфер МБАЛ – 75 000 лв., за разплащане на приключили обекти от минали години – 218 841 лв.
2. Обезщетения и помощи по решение на ОбС – общо 15 300 лв., в т.ч. за помощи за лечение 5 000 лв., за финансово подпомагане на процедури „Ин витро” на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми – 10 000 лв.(ново)
3. Субсидии : за спортни клубове – 4 000 лв., пенсионерски клубове и НПО – 5000 лв. за ОНЧ Просвета Златоград – 1500 лв. за създаване на школа по гайда. и на МБАЛ под формата на капиталов трансфер – 75 000 лв.
4. Издръжка на ЦДГ – 220 800 лв. и издръжка на ДЯ – 44 500 лв.
5. За поддържане и подобряване на общинска инфраструктура общо 1 458 065 лв. в т.ч. за улично осветление – 229 050 лв. в т.ч. рехабилитация на ул.осветление 185 000 лв., 114 050 за текуща издръжка, за поддържане на улична мрежа, тротоари общо 650 473 лв. в т.ч. капиталови разходи - 572 103лв., за дейности свързани с чистота – 293 857 лв. заложени са средства за поддържане на нови обекти – зелени площи, басейн с.Ерма река и др.
6. За поддържане и изграждане на общински пътища – 452 730 лв. в т.ч. зимно снегопочистване – 246 855 лв.
7. За спортни бази – 77 111 лв.
8. За извършване на обредни дейности тъжни и весели ритуали – 14 132 лв.
9. За Културния календар – 15 000 лв.
10. Разходи за лихви за обслужване на общински дълг – 65 147 лв.
За разплащане на просрочени задължения са заложени общо 338 059 лв. в т.ч. в капиталовата програма 218 841 лв. и 119 218 лв. в разходните параграфи за издръжка.
За първи път, в Бюджет 2016, Община Златоград планира средства в размер на 10 000 лв., за финансово подпомагане на процедури „Ин витро” на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми.
Бюджетът на Община Златоград за 2016 г. е амбициозен, но реалистичен, защото е базиран на целесъобразното изразходване на средствата.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития