A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Общините Златоград, Мадан и Неделино подписаха договор за изграждане на инсталации за отпадъци в Министерството на околната среда и водитевторник, 21 Ноември 2017  766

Общините Златоград, Мадан и Неделино подписаха договор за изграждане на инсталации за отпадъци в Министерството на околната среда и водитеНа 20.11.2017 г., в Министерството на околната среда и водите, Община Златоград, заедно с Общините Мадан и Неделино, подписа договор за реализацията на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за регион Мадан” по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020, финансиран в рамките на „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ с реф. № BG16M1OP002-2.02.
Общият размер на инвестицията е 9 039 369.69 лв., в т.ч.: безвъзмездна финансова помощ - 6 764 995.75 лв. и съфинансиране - 2 274 373.94 лв.
Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца.
Целта на проекта е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци, чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране, чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци.
Основните дейности, заложени в проектното предложение са: Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци; Доставка на техника, необходима за експлоатацията на инсталацията за предварително третиране; Доставка на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими битови отпадъци и специализирана транспортна техника.
Съоръженията ще обслужват над 27 500 жители. В трите общини няма инсталации и съоръжения за предварително третиране на битови отпадъци и за рециклиране чрез компостиране на зелени и биоразградими отпадъци. Събраните битови отпадъци сега се обезвреждат чрез депониране на регионалното депо в Мадан.
С реализация на проектното предложение се гарантира ефективност и устойчиво въздействие на инвестицията в областта на управление на отпадъците. Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Мадан има за цел изграждането на устойчива система за управление на отпадъците, която да осигурява необходимата инфраструктура за третиране, оползотворяване и екологосъобразното обезвреждане на битовите отпадъци, в т.ч. биоразградими, опасни отпадъци от домакинствата и строителни отпадъци, генерирани на територията на региона.
Чрез изпълнение на мерките в проекта ще се подпомогне постигането на националните цели, заложени в българската нормативна уредба и в НПУО, за ограничаване до 2020 г. на количеството на депонираните биоразградими отпадъци до 35% от общото количество на същите отпадъци, образувани към 1995 г., и за увеличаване до края на 2020 г. на дела рециклирани отпадъци до не по-малко от 50 % от образуваните битови отпадъци. Ще се подпомогне и изпълнението на задължението на България като държава–членка на ЕС, произтичащо от чл. 6 от Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци, за приемането на мерки да се депонират само отпадъци, които вече са били третирани.
По време на подписването на договора за предоставяне на финансова помощ, споделих, че „Осъзнаваме колко отговорен е проектът и колко тежка е задачата ни занапред. Ние знаем какво предизвикателство е да се управляват европейски средства и поемаме отговорност да изпълним успешно ангажимента си и да рециклираме над 70-80% от отпадъка в нашия регион“.

Прессъобщение


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
47

Актуално
Предстоящи събития