A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Община Златоград закупи ново оборудване за поддръжка на зелени площипонеделник, 04 Май 2020  475

Община Златоград закупи ново оборудване за поддръжка на зелени площиОбщина Златоград закупи оборудване и обзавеждане в рамките на проект „Заетост и инвестиции в повишаване на квалификацията на безработни лица от Община Златоград”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.049-0005- С01 по Процедура BG05M9OP001-1.049 „МИГ Кирково -Златоград - Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица, в т.ч. насърчаване и подпомагане на младежката заетост и инвестиции в повишаване квалификацията на заетите лица на територията на МИГ Кирково – Златоград”.
Закупеното оборудване включва тримери за трева, моторни косачки, храсторез, метли с дълги и къси дръжки, листосъбирачи, аериращи гребла с дръжка, лопати, мотики, ръчни колички и тракторна косачка за трева. То ще подпомага изпълнението на основните дейности на лицата, назначени на длъжност „Градинар”, в рамките на проектното предложение - засаждане на цветя и храсти, полагане на грижи за дървесна, храстова и цветна растителност, засаждане и подготвяне на посадъчен материал и извършване на размножаване на растенията, аранжиране на цветни площи, почистване, поддържане, косене и поливане на паркове, площади, междублокови пространства, стадион, спортни площадки, гробищни паркове, зелени площи и улична мрежа в рамките на гр. Златоград и останалите населени места в общината.
За повишаване на конкурентоспособността на безработните лица от целевите групи, познанията, уменията, компетенциите и професионалната квалификация, в рамките на проекта се проведе Мотивационно обучение и Обучение за придобиване на професионална квалификация по професията „Озеленител“, на 30 лица от целевите групи. Партньор по проекта е „Младенов консултинг” ЕООД.


Още снимки

ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития