A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Община Златоград участва в проект „Превенция за безопасност и здраве при работа”петък, 15 Февруари 2013  924

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” в партньорство с Община Златоград започва реализацията на проект BG051PO001-2.3.01 „Превенция за безопасност и здраве при работа”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013г.
Предвидени са дейности, свързани с разработване на модели на системи за управление на дейността по безопасност и здраве при работа (БЗР), провеждане на семинари за обучение на експерти и други заинтересовани лица за разработване и въвеждане на моделите на системи за управление на БЗР, прилагане на разработените модели на системи в организацията. Дейността по прилагане на разработените модели на системи включва разработване на политика по БЗР, създаване на организация за разпределяне на правомощията, отговорността и отчетността за разработването, прилагането и функционирането на системата по БЗР, както и планиране и изпълнение.
Първия етап ще включва преглед на съществуващата система по БЗР, следващия планиране, разработване и прилагане на системата, създаване на мерки за предотвратяване на опасностите, превенция и действия при извънредни ситуации, медицинско наблюдение на работниците и служителите, както и оценка на дейностите за подобряване, наблюдаване и измерване на резултатите свързани с БЗР. Последният етап включва внедряване на превантивни и коригиращи дейности и непрекъснато подобряване на елементите на системата за управление на БЗР.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития