A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Община Златоград ще предоставя социални и здравни услуги в домашна среда



четвъртък, 17 Октомври 2019  429

Община Златоград ще предоставя социални и здравни услуги в домашна средаНа 09.10.2019 г. Община Златоград подписа договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.041-0001-C01, за проект "Социални и здравни услуги в домашна среда – интегрирани услуги за качествен живот" по Процедура: BG05M9OP001-2.041 „МИГ Кирково – Златоград – По добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ Кирково - Златоград” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Основната цел на проекта е да подобри качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване на хора с увреждания и хора над 65 години с невъзможност за самообслужване. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. Повишаването на достъпа до услуги, които са устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес.
Специфична цел на проекта е подобряване качеството на живот на социално уязвимите и рискови групи на територията на Община Златоград, чрез осигуряване на интегрирани социално – здравни услуги в домашна среда.
• Предоставяне на възможности за връщане на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.
• Да се намали риска от зависимост от институционален тип грижи на хора, нуждаещи се от помощ за обслужване.


Проектът е с продължителност 14 месеца, стартира от 01.11.2019г. и ще реализира следните дейности:

Подбор и наемане на персонал за предоставяне на интегрирани – социално – здравни услуги - По проекта ще бъдат наети – социален работник, медицинска сестра, психолог, 15 лични асистенти и 15 домашни помощника.
Подаване на заявления и подборна лицата, желаещи да ползват социално – здравни услуги на територията на Община Златоград;
Обучение на кандидатите за предоставяне на услуги в домашна среда;
Предоставяне на почасови социално – здравни услуги на територията на Община Златоград;
Супервизия на персонала, предоставящ услугите по проекта;


Общата стойност на проекта е 234 699,60 лева безвъзмездна финансова помощ.


ОЩЕ НОВИНИ



Актуално
Предстоящи събития