A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОДИНАсряда, 19 Август 2020  212

На 17.08.2020 година, от 17:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Златоград се състоя публично обсъждане на Отчета за изпълнение на бюджета на Община Златоград за 2019 година. Публичното обсъждане се проведе в изпълнение на чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси.
Към 31.12.2019 година отчета на Община Златоград възлиза на 11 386 900 лв.
Собствените приходи на Община Златоград към края на 2019 години са в размер
на 1 630 911 лв., в т.ч. данъчни приходи – 589 449 лв. и неданъчни приходи – 1 041 462 лв.
Основен приход в общинския бюджет са субсидиите и трансферите от Централния бюджет. Получените трансфери от Централния бюджет са в размер на 9 053 000 лв.
Трансфери от други бюджети, в размер на 1 555 483 са получени от Агенция за социално подпомагане, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието, Агенция „Пътна инфраструктура”, Областна администрация – Смолян и Министерство на културата.
Най-висок дял на разходите са отчетени във функция „Образование”, следвани от тези, свързани с благоустройството и инвестициите в местната инфраструктура.
Разплатените капиталови разходи с бюджетни средства са общо в размер на 2 699 603 лв., със средства от Европейския съюз – 3 922 469 лв., или общия размер на отчетените капиталови разходи възлизат на стойност 6 622 072 лв.
Извършените разходи по сключените договори за кредит за погасяване на главници, лихви и такси, през 2019 година, възлизат на 603 539 лв.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития