A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Община Златоград приключва 2013 година със стартиране на нов проектпонеделник, 16 Декември 2013  909

На 14.12.2013 г. кметът на община Златоград подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие”-Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) за реализиране на проект „Реконструкция и доизграждане на водопроводните мрежи на с. Ерма река и с. Аламовци, община Златоград и реконструкция и рехабилитация на общински път № SML3107 /ІІІ-8652, Неделино - Старцево/ - Пресока - мах. Читакови колиби”. В рамките на проекта се предвижда реконструкция на водопроводните мрежи на селата Ерма река и Аламовци, с цел намаляване на загубите и повишаване на качествата на питейната вода. Проектът предвижда и дейности за рехабилитация и реконструкция на 4 км от общинския път за с.Пресока.
Проектното предложение е на стойност 1 778 165,45 лв. без включен ДДС.
Дейностите по проекта ще започнат в началото на 2014 г., след избор на изпълнители на строителните дейности.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития