A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Община Златоград получи финансиране за реконструкция, обновяване и оборудване на общинската болницапонеделник, 15 Април 2013  975

С решение № РД-02-36-299 от 12.04.2013 г. на Ръководителя на УО на ОПРР е одобрено проектното преложение на община Златоград за „Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов" ЕООД, гр.Златоград” по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали” на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. .

Стойността на проектното предложение е 2 000 000 лв. , от които 1 979 574,98 лв. е безвъзмездната финансова помощ, а собственото участие се равнява на 20 425, 02 лв.

Планираните интервенции са насочени към закупуване на специализирано медицинско оборудване за диагностика и лечение на заболявания, ремонт на отделенията с новозакупена апаратура в МБАЛ Златоград, а също така и дейности за подобряване на достъпа на пациентите до отделенията, като е обърнато особено внимание на хора в неравностойно положение.
Реализацията на проектните дейности ще позволят на МБАЛ гр. Златоград да разшири дейностите на предлаганите здравни услуги, чрез разкриването на отделение за долекуване.

Специализирано медицинско оборудване ще бъде доставено за всички отделения, като по – важното е :

Клинична лаборатория - Анализатор за определяне на Na, K , Ca ; pH, Автоматичен хематологичен анализатор, Автоматичен уринен анализатор, Селективен биохимичен анализатор, микроскопи, центрофуга и др.;

Рентгеново отделение - Компютърен томограф – 16 среза;

Детско отделение - Апарат за ръчно обдишване – амбу, инхалатори, два броя перфузори, пациентски монитори и др.;

Вътрешно отделение - Дигитална ехографска система за вътрешни и кардио изследвания, 2 броя фиброгастроскоп, Инхалатор, Дефибрилатор бифазен, пациентски монитори и др. ;

Неврологично отделение - Дихателна ехографска система за неврологични изследвания и пациентски монитори и др.;

Акушеро – гинекологично отделение - Дихателна ехографска система за Акушеро-гинекологични иследвания, Перфузор и Аспиратор, Лампа тип Кокиче и Фетален монитор и др.;

Хирургично отделение - Операционна маса, Операционни лампи, Анестезиологичен апарат с монитор и др.;

Физиотерапия и ЛФК - Високочестотен апарат УВЧ, Лампа „Солукс“ на статив , Апаратура за ултразвукова терапия, Двукантен апарат за електротерапия, Двукантен апарат за магнитотерапия, Уреди за раздвижване на глезен, китка, пръсти, Комбиниран уред за раздвижване на долен и горен крайник и др.


ОЩЕ НОВИНИ


петък, 06 Януари 2023
143

Актуално
Предстоящи събития