A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Община Златоград получи финансиране за изграждане на ученическа столова в ОУ "Васил Левски" по проект "Красива България"вторник, 27 Март 2012  1138

Община Златоград получи финансиране за изграждане на ученическа столова в ОУ Кметът на община Златоград Мирослав Янчев подписа Споразумение с Министерство на труда и социалната политика (МТСП), за реализация на дейности по Проект „Красива България”, който представлява инициатива за насърчаване на заетостта. Предмет на споразумение е финансиране на обект „Ученическа столова – преустройство и промяна на предназначение на част от партерен етаж на ОУ „Васил Левски”.
Една от основните задачи на местната власт е да подобрява условията в училище за обучение и спорт. В ОУ „Васил Левски”, гр.Златоград се обучават общо 392 ученика от 1 до 8 клас. То е средищно училище, като за пътуващите ученици и за желаещите да се хранят в учебното заведение, е необходимо да се осигури съвременно място за хранене.
Прилагането на целодневната организация на учебния ден за учениците от началните класове, постави нови и по-високи изисквания пред училището, относно осигуряване на храненето на учениците. Действащата столова, с капацитет около 60 места, се намира в приземния етаж на Старото училище с камбанарията, което е архитектурно-строителна недвижима културна ценност и не отговаря на съвременните изискванията за функциониране.
Сградата на училището, част от която ще се реконструира и преустрои в ученическа столова се намира в УПИ І-училище, кв.80 по ПУП на гр.Златоград. Тя е четириетажна, масивна, със стоманобетонова носеща конструкция на конструктивна ос 4,50 м и ограждащи тухлени стени, със застроена площ 1208 м2, има отделен плувен басейн със застроена площ 923 м2 и дворно място 12 720 м2.
Частта, касаеща преустройство за столова включва: колонада - подход, коридор, ученически кабинет и санитарни помещения. Санитарните помещения се запазват, като в тях се предвижда основен ремонт. Част от отвореното пространство (колонада) и ученически кабинет се обособяват като кухненски блок, а залата за хранене се разполага изцяло в отвореното пространство. Основният вход за столовата е от югоизток през съществуващите стълби и открита тераса. Запазена е връзката през коридор с училищната част на сградата.
Финансовият принос на общината за довършването на този обект е 50 % и е в размер на 49 742 лв. Разходите, свързани с изготвяне на инвестиционен проект, провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, строителен надзор и технически контрол са за сметка на община Златоград.
Изпълнението на дейностите по сключеното споразумение следва да приключат най-късно до 23.11.2012 г., а тяхното отчитане – най-късно до 07.12.2012 г.


ОЩЕ НОВИНИ


петък, 06 Януари 2023
143

Актуално
Предстоящи събития