A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Община Златоград обяви процедура за сондажсъбота, 03 Август 2013  1254

На 01.08.2013г. община Златоград обяви процедури за избор на изпълнители за изграждане на сондаж по проект „ Изграждане на геотермална отоплителна система на град Златоград” и провеждане на хидроложки изпитания на водовземното съоръжение.
Изграждането на водовземното съоръжение включва прокарване на сондаж в село Ерма река с проектна дълбочина от 860м. за улавяне на минералните води, оборудван с помпа и автоматика, а хидроложките изпитания, включват дейности за интензификация на водоносния хоризонт, опитно-филтрационни изследвания, вземане и анализ на водни проби за определяне на качеството на подземните води. Очакваната температура на геотермалната вода е около 89-92оС.
Финансирането на проекта е целево със средства от ПУДООС. Разполагаемият финансов ресурс за изграждането на сондажа е 2 491 747.68лв без ДДС, а за хидроложките изпитания е 65 000лв. без ДДС. Прогнозният срок за изпълнение дейностите, включващи строително-монтажни работи и сондажни работи, както и хидроложки изпитания е 12 месеца.
Реализирането на проекта за оползотворяване на геотермалната енергия ще създаде нови възможности за осигуряване на заетост и стабилизиране на общинската икономика, сигурни бюджетни приходи и финансова независимост при изпълнението на различни инвестиции.
На 30.08.2013г. от 11ч. в административната сграда на община Златоград ще бъдат отворени постъпилите оферти за изграждане на сондажа.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития