A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Община Златоград обмени опит в областта на европейските проект с Латвиясряда, 24 Юни 2009  1396

Община Златоград обмени опит в областта на европейските проект с ЛатвияОбщина Златоград бе сред избраните български общини, чийто представител участва в учебно посещение в Латвия. Критерий за избор на общини бе брой одобрени проекти на общини, финансирани от СКФ на Европейския съюз, при спазванен а регионалния принцип. В периода 15.06.2009 г.-20.06.2009 г. в рамките на проект „Подобряване на механизмите на координация, управление и изпълнение на структурните инструменти на ЕС” на Министерството на финансите, бе организиран семинар, в който взе участие заместник-кметът на община Златоград Елмира Угорлиева-Пехливанова. Семинарът се проведе в три града в Латвия – Рига, Лиепая и Кулдига. Целта на учебното посещение, което бе предназначено за представители на местната власт, бе да се анализират успешни примери и обменят добри практики в страни-членки на Европейския съюз при реализиране на проекти, съфинансирани от Структурните Фондове и Кохезионния Фонд.
По време на учебното посещение българската делегация се запозна с начина на планиране на финансирането на ЕС, с действащите оперативни програми, както и с целия процес на одобряване на проектните предложения.
Голям интерес предизвика начина, по който регионалните и местни власти участват във вземането на решения на централно ниво. Обстойно бяха представени Европейските програми за териториално сътрудничество в Латвия: Програма за трансгранично сътрудничество „Латвия - Литва”, „Естония - Латвия”, „Централна Прибалтика” и Транснационална програма „Балтийски район”.
Изключително полезни бяха посещенията в райони, където местната власт е усвоила значителни средства от ЕС. Основните въпроси, които се дебатираха, бяха свързани с ВиК сектора, с процедурите по обществените поръчки и реализирането на публично-частните партньорства, а така също и с бюджета и планирането на инвестициите в градските съвети.
Облекчената процедура за кандидатстване по различни програми на ЕС, както и наличието на един Управляващ орган за Оперативните програми направи силно впечатление на българската група. За съжаление реализирането, на местно ниво, на доста от споделените добри практики, зависят изцяло от промяна на националното законодателство, което е пречка за тяхното прилагане в съответните български местни власти.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития