A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Община Златоград кандидатства със стратегически проекти на обща стойност повече от 27 милиона левачетвъртък, 30 Януари 2014  1077

Община Златоград кандидатства с четири проектни предложения за включването им в Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите". Проектните предложения имат стратегическо значение за развитието на регионалната икономика и са в пълно съответствие с критериите, по които ще бъдат финансирани проекти от Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите", разписани в чл. 7 от Постановление № 4 от 16 януари 2014 г. на Министерски съвет, защото осигуряват трайно подобряване качеството на живот в общината и региона, принос за подобряване на жизнената среда на национално, регионално и местно ниво, добавена стойност в създаването на условия за развитие на местната и регионална икономика, нови възможности за развитие на туристическия и икономически потенциал, за допълнителна заетост и повишаване на жизнения стандарт, създавайки подходящи условия за инвестиции в трансграничния регион, чрез подобрена инфраструктура.

Проектни предложения на общината са следните:

1. „Изграждане на геотермална отоплителна система в град Златоград” - Подобект 2 , Подобект 3, Подобект 4, на стойност 18 280 166.52 лв.
2. Комуникационно трасе – град Златоград – ГП „Златоград – Термес-Ксанти” – ІІ етап – „Изграждане, рехабилитация и реконструкция на техническата инфраструктура по схемата за градоустройствено и комуникационно трасе на град Златоград”, на стойност 7 195 375 лв.
3. „Енергоефективни мерки за сградата на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД, гр. Златоград”, на стойност 1 270 102.69 лв.
4. „Рехабилитация на улична мрежа с. Старцево, община Златоград – ул. Миньорска, ул. Граничар, ул. Балканска” на стойност 673 574 лв.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития