A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Община Златоград има регистър на зелената си системапонеделник, 28 Юни 2010  1295

Съгласно чл.10 от Наредба №18 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Златоград, е изготвен регистър на зелената система на гр. Златоград, включващ имотите, които съгласно действащия подробен устройствен план /ПУП/ на гр. Златоград са отредени като терени за озеленяване. Включени са и имотите, отредени като улична регулация /улично платно и тротоарна площ/, в които се намират дълготрайните дървета над 20-години. Регистърът се допълва с данни за терени, попадащи в друг вид урегулирани поземлени имоти /за комплексно жилищно застрояване; детски градини; имоти за търговия и обществено обслужване и др./, които терени се поддържат като зелени площи или в тях се намира дълготрайна декоративна дървесна растителност.
Регистърът включва: номер на поземлен имот по одобрена кадастрална карта на гр.Златоград, номер на квартал и УПИ по действащия ПУП на гр.Златоград, административен адрес, площ на поземлен имот по кадастрална карта, стар кадастрален номер, собственици, съществуващо състояние, описание на наличната декоративна растителност, и графа за дървета с историческа значимост.
Голяма част от дълготрайната декоративна дървесна растителност е представена от видовете: клен /Acer pseudoplatanus/, каталпа /Catalpa bignonioides/, липа /Tilia tomentosa/, ясен /Fraxinus excelsior/, конски кестен /Aesculus hippocastanum/, бреза /Betula pendula/, източен чинар /Platanus orientalis/, туя /Thuja orientalis, Thuja orientalis/, кипарѝси /Cupressus/, ела /Abies/, дуглазка /Pseudotsuga menziesii/, кедър /Cedrus/, единични секвои /Sequoia sempervirens/.

Приложение:
Регистър на зелената система в Община Златоград


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития