A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД ДОГОВОРИРА ФИНАНСОВ РЕСУРС ЗА СОНДАЖ НА ТОПЛАТА ВОДАчетвъртък, 13 Март 2014  970

През 2014 г. община Златоград продължава да акцентира вниманието на своите съграждани с информация за текущото изпълнение на стратегическия приоритет в общинската политика, а именно създаването на условия за интегрирано оползотворяване на термоминерално находище Ерма река.
На 07.03.2014г. бяха подписани, между община Златоград и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на водовземно съоръжение в с. Ерма река, в размер на 2 915 094 лв. и за провеждане на хидрогеоложки изпитания, в размер на 74 400 лв .
Отпускането от ПУДООС на целевите субсидии, с общ размер от 2 989 494 лв. по двата договора, стана възможно едва след детайлна проверка на изпълнението на всички поставени условия, от страна на Управителния съвет на Предприятието.
В обхвата на проверката бе потвърдена законосъобразността на входираните документи в ПУДООС за отпускане на безвъзмездната финансова помощ: техническа документация за изпълнение на строежа, прецизирано КСС по отношение на единични цени, разработена и одобрена от Общински съвет програма за управление на термоминералното находище, документация по ЗОП за избор на изпълнители.
С провеждането на сондажните дейности, в рамките на 7 месеца-от април до октомври тази година и последващите тримесечни хидрогеоложки изпитания за потвърждаване на установения дебит до 27 л/с, ще се отчете устойчив етап от изпълнението на общинската политика за оползотворяване на геотермалното находище.
Осигуреният излаз на повърхността на геотермалната вода е гаранция за община Златоград, в търсенето на допълнителен финансов ресурс за цялостно изпълнение на геотермалната отоплителна система в гр. Златоград, включващо изграждане на външен топлопровод от с. Ерма река до гр. Златоград с дължина 13.5 км, довършване на геотермалната централа и топлопреносната мрежа с осем абонатни станции в училища, детски градини и болница.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития