A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обществено обсъждане на отчета на бюджета за 2009 г. и проекта на бюджет на община Златоград за 2010 г.петък, 22 Януари 2010  1356

На 21 януари 2010 година се проведе общественото обсъждане на отчета на бюджета за 2009 г. и проекта на бюджет на община Златоград за 2010 г. Публичното обсъждане на отчета и на проекта за общинския бюджет е задължение, произтичащо от Закона за общинските бюджети и се организира от кмета на общината. Въпреки че публичните обсъждания не успяват да ангажират пълноценно местната общност, присъствието и на малкото граждани бе доказателство за желанието им да изразят становищата си и заедно с местната власт да се определят насоките, в които ще се развива общината ни през 2010 година.
Общинският бюджет е публичен и парите, които общината изразходва идват от гражданите – данъкоплатци и поради това именно те имат решаващия глас при определяне приоритетите на общинския бюджет.
Кметът на общината Мирослав Янчев характеризира бюджет 2009 с определението „Изпълнение на ангажименти и приоритети в условията на финансова и икономическа криза”. И заяви, че бяха „много предизвикателствата, с които трябваше да се справим през изминалата година.
• Усетихме намалената стопанска активност, в резултат на свиване на външното и вътрешното търсене;
• Реално е неизпълнението на местните приходи;
• Голям брой местни такси отпаднаха, което доведе до намаляване планираните приходи;
• Непредоставянето на 10-те % от държавните трансфери ни поставиха в неизгодна позиция;
• Неатрактивната общинска собственост не успя да привлече очакваните инвестиции;
но
въпреки това успяхме да реализираме значителна част от поставените в началото на 2009 г. цели, а именно:
• Дори с оскъдни средства се опитахме да осигурим нормалното съществуване на инфраструктурата;
• Надградихме и доразвихме материално-техническата база с цел подобряване качеството на предлаганите социални услуги и предприехме мерки за разширяване на техния обхват;
• Доразвихме системата на делегираните бюджети, в която включихме детските градини на територията на общината. По този начини дадохме не само самостоятелност, но и възможност на директорите да покажат управленски умения и качества;
• Предприехме мерки и инициативи за запазване статута на МБАЛ като болнично заведение. С предоставената от общината сума участвахме в осигуряване на необходимия кадрови ресурс и повишаване квалификацията на работещите в болницата.
• С откриването на ГКПП Златоград се реализира вторият приоритет в Общинския ни план за развитие, като бъдещото използване на пътя със сигурност ще окаже влияние на икономическия живот в региона;
• Подкрепихме развитието на спорта в общината, създавайки условия за благоустрояване на спортните обекти и стимулиране на спортната активност на жителите, а с разкриването на втори пенсионерски клуб в общината целим ангажираност на хората и от третата възраст в обществения живот;
• Получените сертификати по международно признатите стандарти са още едно доказателство за качеството на административното обслужване.”
Първоначалната прогноза на местната власт за бюджет 2010 г., е, че финансовите средства ще бъдат ограничени на фона на продължаващата икономическа криза. Въпреки това г-н Янчев заяви, че няма да бъде удачно да се увеличават данъците и гарантира, че няма да предприеме действия за допълнително утежняване бюджета на населението.
Има редица законодателни промени, с които трябва да се съобрази бюджет 2010 г. , но има обекти и дейности, които са изключително важни и чието финализиране е задължително, сподели още кметът.
В сферата на здравеопазването проекто бюджетът залага през настоящата година да бъдат предоставени средства на болницата в размер на 120 000 лв., необходими за закупуване на апаратура, която да отговаря на изискванията по сключения Национален рамков договор, клиничните пътеки на Националната здравно осигурителна каса и медицинските стандарти, за да може да се съхрани стратегическото значение на болницата като многопрофилна болница за активно лечение.
Кметът заяви пред събралите се граждани, че в бюджет 2010 се предлагат средства за разкриване на нови улици и благоустрояване на съществуващи в града и населените места в общината. Особено внимание се обръща на селата, поради ограничената им възможност да кандидатстват за финансиране по Оперативни програми. В бюджет 2010 г. се предвижда да се приключи и със сделката по придобиване собствеността на общината върху терена, предназначен и използван вече за Гробищен парк.
Накрая г-н Янчев завърши с думите: „Да планираме реално, да инвестираме максимално, да харчим минимално!”


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 27 Март 2023
36

Актуално
Предстоящи събития