A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обществено обсъждане на Наредбата за условията и реда за упражняване правата на Община Златоград в търговските дружества...понеделник, 16 Март 2009  1327

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,


С разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общинският съвет има правомощието да приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи.

Глава шеста на Закона за общинската собственост урежда стопанската дейност на общината. Съгласно чл. 51, ал. 2 от същия закон общината може да осъществява стопанска дейност чрез търговски дружества с общинско участие в капитала, чрез граждански дружества по Закона за задълженията и договорите или чрез сдружения с нестопанска цел при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Общинският съвет има и правомощието да определи условията и редът за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, с наредба приета от общинския съвет. Съгласно чл. 51, ал. 5 от ЗОС, в наредбата се определят:  • образуването, преобразуването и прекратяването на еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала;

  • участието на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала в други дружества;

  • участието на общината в други търговски дружества;

  • възлагането на управлението и контрола и съдържанието на договорите, съставът и компетенциите на органите за управление и контрол, редът за определяне на представителите на общината в органите за управление и контрол, техните права и задължения, възнаграждението и отговорността при неизпълнение на задълженията;

  • правилата за сключване на договори за наем и разпореждане с дълготрайни активи и за задължително застраховане на имуществото.


Предвид необходимостта от уреждане на стопанската дейност на община Златоград с подзаконов нормативен акт, съобразно Закона за общинската собственост, експерти от общинска администрация Златоград разработиха проект на Наредба за условията и реда за упражняване правата на Община Златоград в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участие на общината в граждански дружества и сдружения с нестопанска цел. Предлагам на Вашето внимание проекта на Наредбата и очаквам вашите мнения, становища и предложения по проекта на Наредбата, която предстои да бъде обсъдена на редовното заседание на Общински съвет Златоград през месец март 2009 г.


 


 


С уважение,


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ

Кмет на община Златоград


Приложения:


Проект на Наредба за условията и реда за упражняване правата на Община Златоград в търговските дружества с общинско участие в капитала, за участие на общината в граждански дружества и сдружения с нестопанска цел


За коментари по наредбата >>          

           ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития