A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обществено обсъждане на проекта за бюджет и инвестиционна програма на Община Златоград за 2017г.петък, 06 Януари 2017  866

На 05 януари 2017 г., от 17.00 часа, в залата на Общински съвет Златоград се състоя публично обсъждане на проект на Бюджет на Община Златоград за 2017 г., проект на Инвестиционна програма за 2017 г. и Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г.
Публичното обсъждане на проекта на бюджет е важна част от бюджетната процедура и има за цел не само да информира, но и да ангажира местната общност за съставянето, приемането и изпълнението му.
Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за публичните финанси, публичното обсъждане е въведено като задължителен етап при формиране, изпълнение и отчитане на бюджета.
Бюджетът на Община Златоград за 2017 г. е съобразен с икономическите тенденции, Общинския план за развитие на Община Златоград през 2014-2020 г. и Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.

Годишните цели и приоритети на бюджет за 2017 г. са:

 Финансова стабилизация на Община Златоград и по-висока ефективност на бюджетните разходи;
 Оползотворяване на финансови средства от различни донорски програми за реализиране на мащабни инфраструктурни проекти.
 Социална, образователна и здравна политика на Община Златоград;
 Поддържане и подобряване на общинската инфраструктура;
 Оптимизиране на системата за събиране и извозване на твърдите битови отпадъци и опазване на околната среда чрез поддържане и подобряване на екосистемите в рамките на Община Златоград
 Подобряване предоставянето на административни услуги.

Основните параметри в проекта на бюджет на Община Златоград за 2017 г. са приходна и разходна част, възлизащи на 7 206 680 лв.Основният акцент в приходната част на бюджета е запазването на данъчната тежест и реализирането на мерки за по-добра събираемост на местните данъци. Разходната част на проекта на бюджет за 2017 г. включва разпределението на разходите по видове дейности, в т.ч – делегирани от държавата дейности, дофинансирани държавни дейности с местни приходи и местни дейности.

На публичното обсъждане бяха представени и основните акценти на Инвестиционната програма за капиталови разходи за 2017 г. За финансиране на капиталовата програма ще се разчита освен на средствата, които са определени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г., собствени приходи , така и на доброто усвояване на средствата по оперативните програми на Европейския съюз.

Кметът на общината акцентира върху по-важните проекти за изпълнение:

 Изготвяне на Общ устройствен план;
 Благоустрояване на улична мрежа;
 Актуализация на проекта за топлопровода;
 Изготвяне на Генерален план за организация на движението в гр.Златоград.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
51

Актуално
Предстоящи събития