A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД ЗА 2019 г.вторник, 15 Януари 2019  691

Бюджетът на общината е основният финансов инструмент, чрез който се постигат целите за реализиране на основните приоритети на Община Златоград за подобряване на качеството на услугите във функциите образование, здравеопазване, социални дейности, поддържане на инфраструктурата, чистотата, както и осигуряване на спортни, културни и други икономически дейности, необходими за жителите й.
Прогнозната рамка на Бюджет 2019 надхвърля 11,7 милиона лева, което е с около 2,2 милиона лева повече от предходната година. Увеличеният размер на бюджета се дължи на увеличените размери на субисидиите от ЦБ с общо 16% и реализирания преходен остатък от 2018 г. – 2 990 895 лв. с целеви характер.
Проектобюджетът, в частта на собствените приходи, е направен на базата на прогноза за реализираните приходи към 31.12.2018г., анализ на събираемостта и е съобразен с измененията в националното законодателство и местната нормативна уредба. Заложено е запазване нивото на данъчната тежест на Данък върху недвижимите имоти, Патентен данък и Данък върху таксиметровия превоз, Данък при придобиване на имущество и туристическия данък. Предвидено е повишаване на събираемостта на приходите.
Промяна в постъпленията се очаква при данъка за моторните превозни средства, заради въведената законодателна промяна. Съгласно промените в ЗМДТ, към досегашния данък се добавя нов компонет за екологична категория. Предложените и приети коефициенти за екологична категория от Общински съвет Златоград са минималните размери, посочени в закона. При новия начин на определяне на данъка отпада данъчното облекчение за действащо катализаторно устройство.
За автомобили (от 5 до 10 г. ) и с Евро 4 и по-високи екологични категории, промяната ще се отрази в намаление на данъка върху превозното средство.
За автомобили (над 15 г.) с по-ниски от Евро 4 стандарти, данъкът ще се увеличи, което е свързано със занижените им екологични характеристики.
Планирането на разходите за местните дейности е в рамките на прогнозата за собствените приходи, общата изравнителна субсидия, целева субсидия за капиталови разходи, преходния остатък в местните дейности и други средства и финансирания, които се отчитат по приходната част на бюджета.
В местни дейности са предвидени средства за :
- Погасяване на просрочени задължения;
- Разходи за обслужване на общински дълг;
- Разходи за осигуряване на устойчивост на реализирани проекти по Оперативни програми;
- Разходи за дейност Чистота;
- Разходи за поддържане на спортни бази, улично осветление, благоустрояване на улици, паркове, за поддържане на зелени и цветни площи;
- Предвиден е ресурс за субсидии за спортни клубове, НПО, пенсионерски клубове и общинска болница, както и ресурс за помощи по решение на ОбС за лечение и процедури Инвитро;
- За издръжката на детските градини и детска ясла;
- Средства за реализиране на културен и спортен календар;
- Капиталови разходи.

Планираните капиталови разходи от Община Златоград за 2019 г. са в размер на 7 958 370 лв., от които 60 % са средства, които осигурихме от европейски програми – 4 815 123 лв.
В проекта са заложени през 2019 г. да се реализират следните инфраструктурни обекти:
1. Рехабилитация и реконструкция на общински път SML 2109/III 867/ Златоград – Аламовци и общински път SML 2100 /III 867, Мадан – Цацаровци/ - Страшимир –махала Боево и на съоръженията и принадлежностите към тях; финансиран по ПРСР 2014-2020 г.
2. Реконструкция и рехабилитация на улици, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Златоград и с. Старцево, община Златоград”, финансиран по ПРСР 2014-2020 г.: ул. „Албена”, ул. „Първи май”, ул. „Рожен”, ул. „Пейо Яворов”, ул. „Рила”, ул. „Плиска”, ул. „Ангел Кънчев”, ул. „Виктор Юго”, ул. „Бор”, ул. „Акация”, ул. „Христо Ботев”, ул. „Миньорска” и ул. „Клокотница” в гр.Златоград и ул. „Васил Левски”, ул. „Дельо Войвода”, ул. „Пеньо Пенев” и ул. „Европа” в с. Старцево.
3. Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа на улици в гр. Златоград и с. Старцево- продължава от 2018 г.
4. Изграждане на канализационна мрежа на ул. „Виктор Юго”.
5. Благоустрояване на ул. „Младост” с. Долен, ул. „Вихър”, ул. „Връх Костадин”, ул. „Хан Аспарух”, ул. „Бяло море”, ул. „Яков Змейкович”.
6. Модернизация на улично осветление с. Ерма река и с. Долен.
7. Благоустрояване на площад и обновяване на площи за широко ползване в с. Долен.
8. Благоусрояване на гробищен парк в с. Старцево.
9. Подпорна стена на ул. „Тунджа”, гр.Златоград от о.т.1108 и о.т. 1113 по ПУП на гр. Златоград.
10. Подпорна стена на ул. „Ст.Стамболов”, между о.т. 9 и о.т.11 гр. Златоград - десен бряг на р. Голяма река.
11. Благоустрояване на общински пътища: Цацаровци-Златоград- с.Ерма река –махала Мързян; Цацаровци-махала Равно бърце;
12. Подмяна на дограма и ремонтни работи на сграда МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД, гр. Златоград-корпус "В" (53% съфинансиране по проект "Красива България").
13. Ремонт на санитарни помещения в ДГ „Детски свят”, с. Долен.
14. Тази година предстои завършването и на Общия устройствен план на Община Златоград, който ще бъде финансиран не само с общински средства, а и с трансфер от МРРБ.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития