A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Областният управител на област Смолян събира на среща кметовете на общините в областтачетвъртък, 27 Август 2009  1343

Днес, 27.08.2009г. кметът на община Златоград Мирослав Янчев се срещна с областния управител на област Смолян – Стефан Стайков.
Десетте кмета на общините от смолянска област, запознаха новия областен управител с основните проблеми, които трябва да бъдат разрешени, за да се подобри качеството на живот по населените места.
На срещата особено внимание бе отделено на готовността на местната власт да предложи и подкрепи промяната на закона за местните избори. Тази промяна е изключително необходима от гледна точка осигуряването на по-оперативни действия на изпълнителната местна власт.
Коментира се и възможността ПУДООС да финансира обектите, които вече са завършени, защото ако това финансиране не бъде одобрено, общините ще бъдат изправени пред опасността да се увеличи драстично размера на неразплатените разходи.
Кметът Янчев, запозна областния управител и с един сериозен проблем, пред който са изправени всички общини, бенефициенти по Програма за развитие на селските райони, Ос 4, ЛИДЕР. Поради липса на свободни оборотни средства, съществува голям риск да се провалят проектите, ако Министерство на земеделието и храните не вземе решение за осигуряване на авансово плащане на предвидените дейности. Друг един проблем, които общините Златоград, Мадан и Неделино, трябва да решат съвместно е свързан с изграждането на регионално депо за ТБО. Бързото решаване на този проблем ще доведе до трайно разрешаване на възникналия недостиг на място за депониране.
Областният управител се запозна и с финансовото състояние на смолянските общини. Основният дефицит на средства в бюджета на община Златоград произтича от ниските продажби на собствени имоти и сгради, както и от запорите на общинските сметки. Към настоящия момент изплатените суми са на стойност 235 000 лв. при 143 000 лв. планирани за изплащане.
Пред г-н Стайков бе изложен факта, че за първи път бюджет на община Златоград поставя за свой приоритет здравеопазването, с цел запазване статута на местната болница като многопрофилна, привличане на нови специалисти и подобряване на материалната база.
Кметът Янчев запозна г-н Стайков с три приоритета, залегнали в Общинския план за развитие:
• Устойчиво оползотворявана на геотермалните води, съсредоточени в геотермалната система „Ерма река – Елидже”;
• Завършване на трансграничния коридор „Златоград - Термес” и отваряне на ГКПП;
• Привеждане на техническата инфраструктура на общината (енергийна, транспортна, съобщителна, водоснабдителна и канализационна) към европейските изисквания за по-комплексно и качествено обслужване на местното население и за по-добри условия за развитие на местния бизнес

Първите два приоритета нямат само местно значение, те са национално значими, защото със завършване на трансграничния коридор „Златоград - Термес” и отваряне на ГКПП Златоград ще осигури на българските туристи най-прекия и лесен достъп до атрактивния гръцки остров Тасос, а, лечебните свойства на геотермалната вода ще могат да се предлагат, както на местното население, така и на нуждаещи се от страната и чужбина.
С реализацията на тези два проекта ще се постигане устойчиво развитие и ще се подобри качеството на живот на местното население.

И всичко това с една цел: Да се запази местното население на община Златоград, да се спре миграцията към по-големите градове в България и чужбина.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития