A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - СМОЛЯН ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА ЗЛАТОГРАДчетвъртък, 28 Юни 2012  1220

Областен информационен център – Смолян (ОИЦ – Смолян) организира информационна среща в община Златоград на 2 юли 2012 г. (понеделник) от 10.30 ч., в заседателната зала на Общински съвет Златоград.

Една от основните цели на срещата е запознаване с екипа на ОИЦ – Смолян и с основните задачи, които той ще осъществява, видовете услуги, които ще предоставя на всички заинтересовани организации и граждани.
Ще бъде представена ролята на ОИЦ – Смолян в процеса на управление на средствата от Структурните и Кохезионния фондове в рамките на област Смолян.

В допълнение, на срещата ще бъдат представени актуални и предстоящи схеми за кандидатстване с проекти по Оперативните програми в различните сфери на дейност.

На срещата са поканени представители на община Златоград, неправителствени организации, бизнеса, социално – икономически партньори на местно ниво и заинтересовани граждани.

Областен информационен център – Смолян е създаден в рамките на проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център - Смолян", финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ", Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00020-C0001, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития