A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Няма превишения на показателите, замерващи чистотата на въздуха в Златоградчетвъртък, 21 Март 2019  444

Уважаеми жители на Община Златоград, уведомяваме Ви, че в периода 07.03.2019 г. до 19.03.2019 г., съгласно утвърден годишен график, се извърши имисионно замерване на качествата на атмосферния въздух с Мобилна автоматична станция на Регионална лаборатория Пловдив.
Извършените измервания са нормирани съгласно изискванията за норми на серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух. От извършените измервания е установено, че в цитирания период, няма превишения на посочените показатели.
Следващото измерване ще се извърши в края на месец май и/или началото на месец юни 2019 г.


ОЩЕ НОВИНИ


четвъртък, 06 Януари 2022
51

Актуално
Предстоящи събития