A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Нов старт на проекта „Рехабилитация на градския парк в гр. Златоград"сряда, 25 Май 2011  1188

Община Златоград стартира ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка с предмет "Изпълнение на строително монтажни работи на обект „Рехабилитация на градския парк в гр. Златоград"в т.нар. Казармен терен. Тя се провежда съгласно Решение №186/25.05.2011 г. на кмета на Община Златоград по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с изпълнение на проект №21/322/00353, финансиран по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), съгласно договор № 21/322/00353 от 23.10.2009 г. за отпускане на финансова помощ, подписан между Държавен фонд „Земеделие” и Община Златоград – ползвател на помощта.
Строителството на обекта обхваща рехабилитация на зелените площи в централната градска част на гр. Златоград, позиционирани в четири основни зони с обща площ 13 635 кв.м. Във всяка една зона ще бъдат позиционирани различни съоръжения, с цел задоволяване необходимостта на населението от развлечение, места за отдих и детски площадки.
Документацията се закупува всеки работен ден от 08.30 до 17.30 часа. Цената на документацията е 30 лв. с включен ДДС, платима в брой, в лева, в касата на община Златоград, срещу издадена фактура за разхода, или по банков път, по сметка на Община Златоград, в "Банка ДСК" ЕАД, Филиал Златоград, IBAN BG68STSA93008432230400, BIC STSABGSF, код на плащане: 447000.
Всяко лице, закупило документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да направи оглед на обекта, предмет на поръчката, всеки работен ден от 08.30 часа до 17.30 часа, до изтичане на срока за подаване на оферти, след предварителна заявка на тел. 03071/2551.
Всяко лице, закупило документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, може да разгледа изготвения работния проект, който е на разположение в сградата на общинска администрация, ет. 6 стая № 5, всеки работен ден от 08.30 часа до 17.30 часа, до изтичане на срока за подаване на оферти.
Предоставен е пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на интернет адреса www.zlatograd.bg

Срок за закупуване на документация за участие – 27.06.2011 г.


ОЩЕ НОВИНИ


петък, 18 Юни 2021
5
сряда, 16 Юни 2021
28
сряда, 16 Юни 2021
27
петък, 11 Юни 2021
48

Актуално
Предстоящи събития