A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

НИНКН предлага Взаимното училище за паметник на културата с национална значениепетък, 25 Март 2011  1122

НИНКН предлага Взаимното училище за паметник на културата с национална значениеНа 24.03.2011г. в Националния институт на недвижимото културно наследство, гр. София (НИНКН) от 10.00 часа се състоя заседание на Експертния съвет. На заседанието присъства и кмета на община Златоград, както и специалисти от отдел „Устройство на територията, инвеститорски контрол и опазване на околнато среда”.
Експертният съвет разгледа предложение за деклариране на групови недвижими културни ценности с режим на опазване в гр. Златоград. Експерти от института, след продължително проучване и изследване на сградния фонд, деклариран като паметник на културата и околното пространство, предложи създаване на групови архитектурни исторически ансамбли, които са в архитектурно единство, с определени градоустройствени показатели на застрояване. Предложени са зони в етнографския комплекс – А, Б, В и охранителни зони. Предлагат се нови зони на групови паметници – Г около и над „Воденицата”, комплекси 3, 4 и 5 в централна градска част и кв. „Малка река”. В зона А се определя двуетажно застрояване с точно определен вид и височина на оградите. В другите зони изискванията са намалени.
Експертният съвет взе решение за доработване на изготвеното предложение, в което да се прецизират границите на груповите ансамбли. Да се определят ясни правила за застрояване, вида на оградите, портите, охранителната зона около ансамблите и крайречното пространство, елементите на инфраструктурата – тротоарни настилки, улично осветление, реклами, табели и др.
Взе се решение за развиване на тезата за определяне на сградата на Взаимното училище, в което се помещава музейна сборка „Просветното дело в Средните Родопи” за обект от национално значение. Сградите на Пачиловата и Чалъковата къщи се определят като индивидуални архитектурни паметници с категория - местно значение.
В началото на месец май в гр. Златоград ще се проведе обществено обсъждане на доработения вариант на определяне на архитектурно – исторически ансамбли и градоустройствени предписания кам сградите и околното пространство, с представители на служители от НИНКН – гр. София.


ОЩЕ НОВИНИ


сряда, 16 Юни 2021
28
сряда, 16 Юни 2021
27
петък, 11 Юни 2021
48

Актуално
Предстоящи събития