A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Министерство на финансите със система за оценка на финансовата стабилност и дисциплина в общинитепонеделник, 03 Септември 2012  1008

С оглед подобряване финансовата дисциплина на местните органи за самоуправление, Министерство на финансите на всяко тримесечие ще публикува данни за финансовата устойчивост на общините, съгласно система за оценка на финансовата стабилност и дисциплина в общините. Според методиката общините ще се класират в пет групи – от 1 до 5. „Общините в пета категория са в технически фалит”.

Оценката се извършва на база Четири групи показатели, които се прилагат заедно:
1. Показатели за финансова самостоятелност:
1.1. Дял на собствените приходи от общите постъпления
1.2. Покритие на разходите за местни дейности със собствени приходи
2. Показатели за финансова устойчивост:
2.1. Бюджетно салдо спрямо общите постъпления по отчет
2.2. Размер на дълга, като процент от собствените приходи и ИС по план
2.3. Дял на просрочените задължения от собствените приходи и ИС по план
3. Показатели за ефективност
3.1.Население на един общински служител
3.2. Дял на разходите за заплати и осигуровки в общите разходи
4. Показател за инвестиционна активност
4.1. Дял на капиталовите разходи в общите разходи


Съгласно Оценката на Министерство на финансите, за първото полугодие на настоящата година, община Златоград е класирана в 4 група „Консолидираща се”. Съгласно тази оценка Общината преминава в по-висока група през първото полугодие на 2012 г., спрямо 2011 г. (от пета група „Небалансирана” в четвърта „Консолидираща се”).

По отделните показатели община Златоград е в следните групи:
1. Показатели за финансова самостоятелност - от 4 група преминава в 5
2. Показатели за финансова устойчивост-от 4 група преминава в 3
3. Показатели за ефективност- запазва се в 4 група
4. Показател за инвестиционна активност – от 5 група преминава в 4.


Предвижда се в Бюджет 2013 да се заложи механизъм общините, които се справят добре с управлението на средствата да получат допълнителни бонуси от държавата.!!!!!


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 04 Октомври 2021
51

Актуално
Предстоящи събития