A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

МИГ Кирково-Златоград стимулира инвестициите в човешки ресурсивторник, 14 Декември 2021  172

МИГ Кирково-Златоград стимулира инвестициите в човешки ресурси

МИГ Кирково-Златоград стимулира инвестициите в човешки ресурси

В края на  2021 г, Местна инициативна група Кирково-Златоград отчита успешно  изпълнението на всички проекти, финансирани чрез стратегията за Водено от общностите местно развитие на Кирково и Златоград  по  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.   Общият размер на средствата по тази Програма  чрез
Европейския социален фонд  в Стратегията на МИГ  е около 1,5 млн. лв.  МИГ Кирково-Златоград ги насочи към две мерки:  първата - за обучение и заетост, а втората – за социални и здравни дейности. 
От всички подадени проекти, са сключени  6 договора с местни бенефициенти. Общият размер на договорените средства съставляват   на 99,3% от наличния ресурс по двете мерки.  Всички финансирани проектни предложения са изпълнени. Реално изплатената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 1 432 991  лв  и представлява 97,1% спрямо финансовия ресурс,  предоставен на Стратегията от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Какво се случи по тези проекти?
„Чилинг“ ООД – Златоград  осигури   обучение и заетост  на  40 лица, както и обезпечи   новосъздадените  работни  места с професионално шивашко оборудване.  От фирмата споделят, че  този модел е добър пример за подобряване на устойчивостта и конкурентоспособността на фирмата чрез инвестиция в човешки капитал и производствено оборудване при 100 % безвъзмездна финансова помощ от ОПРЧР.

Община Кирково реализира проект, насочен към предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда на възрастните хора и лицата с увреждания и техните семейства.  Той си финансира от Оператина програма Развитие на Човешките ресурси чрез МИГ.  Ангажирани чрез проекта бяха 20 домашни санитари и специализиран персонал, които осигуряваха интегрирани социално-здрани услуги  на лица  със здравни нужди и социални проблеми.  
Подобен е проекта, изпълнен от  Община Златоград    "Социални и здравни услуги в домашна среда – интегрирани услуги за качествен живот. Той  се финансира по ОПРЧР 2014-2020 чрез мярка на МИГ Кирково Златоград. По проекта са разкрити  33 работни места ( Социален работник, Психолог, медицинска сестра, 15 Лични асистенти и 15 Домашни помощника)  за период от 12 месеца, които се грижеха за хора с невъзможност за самообслужване и възрастни хора. Двата социално-здравни проекта бяха много навременни и актуални в условията на Ковид.
Бори ЕООД, Кирково -  обучи   48 лица, като 12 от тях  бяха  ангажирани  във фирмената дейност, свързана с хотелиерство и ресторантьорство. За  комплекс «Романтика»  край Кирково  беше закупено  оборудване  - перални машини  и гладачен каландър.

 

Община Златоград изпълни проект Заетост и инвестиции в повишаване на квалификацията на безработни лица» по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси.  По проекта 20 безработни лица и допълнително 10 младежи бяха включени   в  градинарски и поддържащи дейности като    засаждане на цветя и храсти, полагане на грижи за дървесна, храстова и цветна растителност, аранжиране на цветни площи, почистване, поддържане, косене и поливане на паркове, площади, междублокови пространства, стадион, спортни площадки, гробищни паркове, зелени площи в рамките на гр. Златоград и останалите населени места в общината. В рамките на проекта, Община Златоград закупи оборудване и обзавеждане, което включва тримери за трева, моторни косачки, храсторез,  тракторна косачка за трева и др.

УО на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ определи средства в размер на  2% от общия си бюджет за следващия програмен период  2021-2027, за проекти, реализирани по подхода ВОМР, чрез местните инициативни група. Това дава възможност МИГ Кирково-Златоград отново да включи мерки, свързани  с развитие на човешки капитал,  в следващата си Стратегия.

Настоящата публикация е в рамките на Споразумение №50-41/27.04.2018 на МИГ Кирково-Златоград, по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” по ПРСР  2014-2020.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
50

Актуално
Предстоящи събития