A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

МИГ Кирково-Златоград обявява прием на проектни предложениячетвъртък, 01 Юни 2023  161

МИГ Кирково-Златоград обявява прием на проектни предложения

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД”

О Б Я В А   ЗА   ПРИЕМ-2023

на проектни предложения по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Наименование на процедурата:

BG06RDNP001-19.765- МИГ Кирково –  Златоград,

Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:

Основна цел -  повишаване конкурентоспособността на земеделието в Община Кирково и Община Златоград и развитие  на наличните материални мощности в стопанствата;

 Специфични цели:

 • насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;
 • опазване на компонентите на околната среда;
 • спазване стандартите на Европейския съюз и подобряване на условията в земеделските стопанства;
 • насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани  (с изкл. на малки земеделски стопани, съгласно определението на ПРСР 2014 – 2020 г.).

Допустими кандидати: 

За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват лица с адрес и седалище на територията на МИГ,  които към датата на подаване на проектното предложение са:

1.Земеделски стопани с минимален стандартен производствен обем на земеделското им стопанство  2 000 евро.

2.Признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014-2020 г.

3. За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица и са извън посочените в т.1и т.2.

Допустими дейности:

 • Модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/, пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда;
 • Модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда свързани с изпълнение на дейностите по мярка „Агроекология и климат“ и мярка „Биологично земеделие“;
 • Постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността приложими за съответните стопанства;
 • Подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;
 • Съхранение на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията;
 • Машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;
 • Недвижима собственост свързана с дейността на земеделските стопанства;
 • Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
 • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници  за нуждите на земеделските стопанства.

Допустими са само дейности, които ще се изпълняват на територията на общините Кирково и Златоград.

Допустими разходи:

I. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, включващи следните видове разходи за:

1. строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда;

2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;

3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;

4. разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС, включително чрез финансов лизинг (изм. Анекс №4 от 18.06.2020);

5. закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;

6. разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС - за млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по под-мярка 6;

7. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;

8. закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на селски район съгласно Приложение №3 от ПМС № 161 за определяне правила и координация между УО на Програмите и МИГ/МИРГ, във връзка с изпълнение на подхода ВОМР за периода 2014-2020 г. (изм. Анекс №4 от 18.06.2020);

9. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици;

II. РАЗХОДИ ЗА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ,

10. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация;

11. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;

12. за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

III. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ, включващи:

13. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти – тези разходи не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи по проекта по т.1-12 от Раздел 14 „Категории разходи, допустими за финансиране; Освен това, разходите за консултации, включващи разработване на бизнес план, предпроектни изследвания и маркетингови стратегии, предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта, не следва да надхвърлят 5 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи по проекта по т.1-12 от Раздел 14 „Категории разходи, допустими за финансиране“ .

Периоди  за  прием:

Ще се прилага процедура на подбор на проекти с два крайни срока за кандидатстване:

Първи прием

Начало на приема: 01.06.2023г.     Краен срок :   31.07.2023 г.- 17:00 ч.

Втори прием – (при наличие на остатъчни средства след първи прием)

Начало на приема: 01.09.2023 г.  Краен срок :     31.10.2023г. – 17:00ч.

 

Бюджет за процедурата: 

 Общ размер на безвъзмездната финансова помощ  за приема:  170 721,00 лв

 

Минимален и максимален размер на  допустимите разходи и финансовата помощ, предоставяна за един проект, процент на финансиране:

Финансови параметри и интензитет

За кандидати с размер на стопанствата от 8000 и над 8000 евро СПО:

Минимален размер на допустимите разходи - левовата равностойност на 20 000 евро.

Максимален размер на допустимите разходи - левовата равностойност на 100 000 евро.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ - левовата равностойност на 25 000 евро.

Финансовата помощ е в размер до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като същата може да се увеличава в случаите по т. 10.1 от Раздел 10 “Процент на съфинансиране“ от Условията за кандидатстване., а именно:

 • За проекти представени от млади земеделски стопани (когато заявлението за подпомагане е представено от кандидат на възраст от 18 до 40 ненавършени години към датата на кандидатстване за финансова помощ.) финансовата помощ се увеличава с 10 %;
 • За интегрирани проекти финансовата помощ се увеличава с 10 %;
 • За проекти свързани със сливания на организации на производители финансовата помощ се увеличава с 10 %;
 • За проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения финансовата помощ се увеличава с 10 %;
 • За проекти за колективни инвестиции представени от 6 до 10 ЗП финансовата помощ се увеличава с 10 %;
 • За проекти за колективни инвестиции, представени от над 10 ЗП и/или групи/организации на производители финансовата помощ се увеличава с 20 %;
 • За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност финансовата помощ се увеличава с 10 %;
 • За проекти с инвестиции в стопанства изпълняващи ангажименти по мярка „Биологично земеделие” или сходни ангажименти по мярка 214 „Агроекологични плащания“, направление „Биологично земеделие“ от ПРСР 2007 -2013 г. финансовата помощ се увеличава с 15 %.

Максималното комбинирано подпомагане за един проект на индивидуален бенефициент е не повече от 70 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Максималното комбинирано подпомагане за проекти за колективни инвестиции е не повече от 90 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

 

За кандидати с размер на стопанствата от 2 000 до 7 999,99 евро вкл  СПО:

Минимален размер на допустимите разходи - левовата равностойност на 1 250 евро.

Максимален размер на допустимите разходи - левовата равностойност на 15 000 евро. Финансовата помощ е в размер на 60 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10 % в следните случаи:

 • За проекти представени от млади селскостопански производители - 10 %;
 • За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност – 10 %;
 • Проекти, интегриращи хоризонталните приоритети за иновации, опазване и възстановяване на околната среда, включително биологично производство, икономия на ресурси и адаптация към климатичните промени – 10 %.

Максималното комбинирано подпомагане не може да надхвърля 80%.

 

Критерии за подбор и тежест:

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР

Макс. брой точки

1

Стопанството на кандидата е с размер от 2000 до 7 999.99 евро вкл СПО

15

2

Подпомагане на чувствителни сектори в земеделското производство: сектор "Плодове и зеленчуци" или "Животновъдство" или "Етеричномаслени и медицински култури"

9

3

Подпомагане на проекти, осигуряващи допълнителна заетост в земеделските стопанства:

От 1 до 3 работни места, вкл. – 3 т.

От 4 до 6 работни места, вкл. – 5 т.

7 и над 7 работни места – 7 т.

7

4

Кандидатът е млад фермер (съгласно определението на ПРСР 2014 – 2020 г. – до 40 г.), които  е получил подкрепа за създаване на стопанства на млади фермери и полупазарни стопанства (малки стопанства) през периода 2007 – 2013 и периода 2014 - 2020 и не е получавал подпомагане по Програмата за инвестиционни дейности по мерки 121 и 4.1

6

5

Проекти на земеделски стопани жени

5

6

Проекти с инвестиции и дейности (над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта) от стопанства за производство на биологични продукти и/или стопанства в преход към биологично производство на продукти

5

7

Подпомагане на проекти с инвестиции, свързани с опазване на околната среда (включително технологии, водещи до намаляване на емисиите) и/или постигане на стандартите на ЕС

5

8

Собственикът и представляващият кандидата не са получавали подкрепа от ПРСР 2007 – 2013 и/или 2014 – 2020 г., независимо дали чрез кандидата или чрез друго юридическо лице в което участват.

4

9

Подпомагане на проекти в необлагодетелствани райони

4

 

ОБЩО

60

 

Минимален праг за преминаване

10

За проектни предложения, които са получили еднакъв средноаритметичен брой точки на етап „Техническа и финансова оценка“, класирането ще се извърши по следния начин (на основание Решение  № ОС-2-15/21.03.2019):  Проектните предложения ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по първи приоритетен критерий №3 «Подпомагане на проекти, осигуряващи допълнителна заетост в земеделските стопанства».  В случай че проектните предложения отново имат равен брой точки, същите ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по  втори приоритетен критерий №7 „Подпомагане на проекти с инвестиции, свързани с опазване на околната среда (включително технологии, водещи до намаляване на емисиите) и/или постигане на стандартите на ЕС”.

 

Лице за контакт от МИГ Кирково - Златоград:

Експерт по прилагане на СВОМР – Юлия Бойчева, 0879 000593

електронната поща на МИГ mig-zlatograd-kirkovo@abv.bg

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

-       в ИСУН на интернет адрес https://eumis2020government.bg

-      на електронната страница на МИГ Кирково - Златоград на интернет адрес http://www.mig-kirkovo-zlatograd.com  (Раздел Прием на проекти)

 -       в офисите  на МИГ  в гр. Златоград и Кирково;

 

Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло по електронен път с използване на Квалифициран електронен подпис /КЕП/, чрез Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България - ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg, раздел „Отворени процедури”, процедура на МИГ Кирково-Златоград.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития