A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

МИГ Кирково-Златоград обявява прием на проектни предложениячетвъртък, 01 Септември 2022  130

МИГ Кирково-Златоград обявява прием на проектни предложения

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД”

ОБЯВА

Местна инициативна група Кирково - Златоград, кани желаещите да представят проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.559 МИГ Кирково - Златоград Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково - Златоград

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Наименование на процедурата:

МИГ Кирково-Златоград Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково - Златоград”

Цел на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата

Основна цел на процедуратае насърчаване развитието на туризма, чрез инвестиции в материалното културно и природно наследство и съхранение и опазване на нематериалното културно и природно наследство.

Специфични цели:

 • Насърчаване развитието на инфраструктура за развитие на туризъм, чрез подкрепа на обекти на местното природно, културно и историческо наследство и туристическа инфраструктура;
 • Съхранение на местната идентичност и култура, чрез възстановяване, опазване и развитие на местното културно наследство и традиции, и съхранение на природното наследство;

Настоящата процедура ще допълни резултатите от дейностите за подобряване качеството на живот на населението, както и за развитие на туризма и ще допринесе за сплотяване на местната общност и съхранение на нейната идентичност.

Важен акцент в мярката ще бъдат младите хора и въвличането им в дейности по опознаване на местните традиции, опазване на нематериално културно наследство и насърчаване на екологичната култура за опазване на природното наследство.

Очакваните резултати са свързани със създадени условия за развитие на туризма, чрез инвестиции в материалното културно и природно наследство и съхранено местното нематериално културно и природно наследство. Инвестициите по мярката ще допълнят резултатите от дейностите за подобряване качеството на живот на населението, както и за развитие на туризма и ще допринесат за сплотяване на местната общност и съхраняване на нейната идентичност.

Допустими кандидати:

За проекти по А. Инвестиционни - изграждането или подобренията на недвижимо имущество

 • Община Кирково иОбщина Златоград;

За проекти по Б. „Меки мерки“ в областта на нематериалното културно и природно наследство:  

 • Община Кирково и     Община Златоград;
 • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
 • Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища;
 • Образователни институции с местно значение – училища и детски градини

Кандидатът/получателят на финансова помощ, следва да има седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ и да осъществява дейностите по проекта на територията на действие на МИГ.Не се подпомагат кандидати/ползватели на помощта при наличие на някое от обстоятелствата за отстраняване описани в Условия за кандидатстване.

Допустимидейности попроцедурата:

А. Инвестиционни - изграждането или подобренията на недвижимо имущество

 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

Б. „Меки мерки“ в областта на нематериалното културно и природно наследство

 • Проучвания и информационни дейности, свързани с популяризиране на нематериалното културно наследство;
 • Проучвания и изработване на материали във връзка с документиране и/или изследване, и/или промотиране на нематериалното културно наследство;
 • Дейности, свързани със съхранение и популяризиране на местния фолклор, на историческото и културното наследство на района/територията в т.ч. опазване на природните пространства и на мемориалните места, чието съществуване е необходимо за изразяване на нематериалното културно наследство;
 • Дейности, свързани със съхранение и популяризиране на местния фолклор - и/или различни мероприятия във връзка с местни културни обичаи и традиции - /фестивали, събори, празници, обичаи/ и други събития, свързани с местното културно наследство и разнообразяването на културния живот на населението;
 • Дейности за популяризиране на културно наследство с национално значение извън територията;
 • Насърчаване на екологичната култура за опазване на природното наследство на селата;

Допустими разходи:

А. Инвестиционни - изграждането или подобренията на недвижимо имущество

а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, попълване на анализ-разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта.

г) Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Разходите по т. „в“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“.Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите са недопустими за подпомагане по подмярката. Разходите за попълване на анализ-разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи по т. „а“, „б“ и „г“.

Б. „Меки мерки“ в областта на нематериалното културно и природно наследство

 1. Разходи за проучвания и информационни дейности, свързани с популяризиране на нематериалното културно наследство – изработка на рекламни материали, промоционални клипове, пътеводители и други рекламни дейности, свързани с материалното културно наследство.
 2. Разходи за организация и провеждане на различни мероприятия/ събития във връзка с местни културни обичаи и традиции - /фестивали, събори, празници, обичаи/ и други, свързани с местното културно наследство, дейности за популяризиране на нематериалното културно наследство, проучвания на местното нематериално културно наследство, в т.ч. краеведски изследвания и отпечатване на материали (дипляни, книги, пътеводители и др.), в т.ч. хонорари, средства за награден фонд, командировки, възнаграждения за лектори/ жури, канцеларски материали за целите на проекта (покани, афиши, обяви и др.) и др.
 3. Разходи за закупуване на традиционни фолклорни костюми за самодейно колективи към читалищата, работещи в сферата на съхраняване на местните традиции и обичаи.
 4. Закупуване на оборудване и обзавеждане (вкл. озвучителна и др.техника), свързано с предвидените в проектите събития.
 5. Разходи за опазване на природното наследство – меки мерки, свързани с насърчаване на екологичната култура за опазване на природното наследство – информационни кампании сред населението, организиране и провеждане на открити уроци за деца и ученици, еко-излети, конкурси други дейности, насочени към младите хора за повишаване на тяхната екологична култура за опазване на природното наследство, информационни и рекламни материали, семинари, изследвания за биоразнообразието и др.
 6. Проучвания и изработване на материали във връзка с идентификация и/или документиране и/или изследване, и/или съхраняване на елементи от нематериалното културно наследство;
 7. Популяризиране, и съхранение на културното наследство (например провеждане на различни мероприятия във връзка с местни културни обичаи и традиции - фестивали, събори и други събития, свързани с местното културно наследство, организиране на изложби, семинари и др.); информационни дейности - реклама, плакати, статии, радио и ТВ предавания за нематериалното културно наследство; неформални способи за предаване на знанията и информацията за местното културно наследство (напр. предаване на знания и умения, техники и технологии, свързани с опазването и развитието на традиционните занаяти и др.).
 8. Общи разходи, свързани с, попълване на анализ-разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта, които не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи по т. „1“ – 7”.

Бюджет на приема, минимални и максимални размери на помощта за проект

Общ бюджет безвъзмездната финансова помощ по процедурата - 35 038,02 лв

За инвестиции по А. Инвестиционни – изграждане или подобрения на недвижимо имущество:

Минимален размер на допустимите разходи – левовата равностойност на10 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи – левовата равностойност на 50 000 евро.

За инвестиции по Б. „Меки дейности“ в областта на нематериалното културно и природно наследство:

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 1 250 евро.Максималният на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро.

За всички проекти по Процедурата левовата равностойност на 1 евро се определя по курс 1,9558 лева за 1 евро (съгласно § 2а от допълнителните разпоредби на Наредба № 22 /2015 г).

Процент на съфинансиране:

За проекти по А. Инвестиционни - изграждането, или подобренията на недвижимо имущество:

Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи.

За проекти по Б. „Меки мерки“ в областта на нематериалното културно и природно наследство, интензитетът на БФП е в размер на:

а) до 100 на сто - когато получател е публично лице , читалище или юридическо лице с нестопанска цел и проектът не генерира приход съгласно Анализ разходи-ползи (финансов анализ), изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ;

б) до 70 на сто - когато получател е публично лице и проектът генерира приход съгласно представения Анализ разходи-ползи (финансов анализ), изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ;

в) до 70 на сто - когато получател е частно лице и проектът е в обществена полза;

г) до 60 на сто - когато получател е частно лице проектът не е в обществена полза;

 

Критерии за подбор и тежест:

 

КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР

Максимален брой точки

1

Проектът има надобщинско значение

15

2

Брой население, което ще се възползва от допустимите дейности

15

3

Брой млади хора до 29 г., които ще се възползват от резултатите по проекта

9

4

Проектът включва комбинирани дейности по опазване на природното и културното наследство

8

5

Дейностите предвиждат разнообразяване на туристическите дейности или създаване на нов туристически продукт/услуга

7

6

Проектът е свързан с развитие на културен или екологичен туризъм

6

 

ОБЩО

60

 

Минимален брой точки

15

 

Периоди за прием:

 

Настоящата процедура за подбор на проекти е с два крайни срока за прием :

 • Първи прием: Начало: 01.09.2022 г.-10:00 ч Краен срок: 30.09.2022 г. 17:00 часа.
 • Втори прием - Начало: 01.12.2022 г.-10:00 ч Краен срок: 31.12.2022 г. 17:00 часа, при условие, че са налични остатъчни средства от предходния прием по мярката.

Лице за контакт:

Експерт по прилагане на СВОМР – Юлия Бойчева, 0879 000593 електронната поща на МИГ mig-zlatograd-kirkovo@abv.bg

Подробна информация и документи

 • на интернет страницата на МИГ Кирково - Златоград: http://www.kirkovo-zlatograd.com (Раздел Прием на проекти)
 • на интернет страницата на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) раздела за електронно кандидатстване: https://eumis2020.government.bg
 • в офис МИГ- гр. Златоград, ул. Стефан Стамболов 1 и Кирково, ул.Георги Димитров 1

Начин на подаване на проектните предложения:

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва единствено и изцяло по електронен път, чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg , раздел „Отворени процедури”, процедура на МИГ Кирково-Златоград.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития