A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

МИГ Кирково-Златоград обявява прием на проектни предложениячетвъртък, 01 Септември 2022  150

МИГ Кирково-Златоград обявява прием на проектни предложения

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД”

ОБЯВА ЗА ВТОРИ ПРИЕМ

на проектни предложения по процедура

BG06RDNP001-19.588 МИГ Кирково – Златоград, Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Кирково - Златоград”

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Наименование на процедурата:

МИГ Кирково - Златоград – Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Кирково - Златоград”

 

Цел на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:

Чрез мярката се цели да се развият неземеделски дейности, с потенциал за устойчиво развитие, което е свързано със създаване на заетост извън сектор земеделие. Икономическите сектори извън земеделието създават заетост, за която е характерна липсата на сезонност, присъща на земеделските сектори.

Основна цел на мярката е насърчаване на инвестиционните дейности, създаването на заетост и ускоряване диверсификацията на неземеделските дейности.

Специфична цел на мярката е усвояването на потенциала за развитие на туризъм, съчетаващ природни и културни ценности.

Допустими кандидати:

 1. Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията,
 2. Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
 3. Земеделски стопани, чието стопанство има стандартен производствен обем  над 8 000 евро;

Допустими дейности по процедурата:

Инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

 • Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти с до 20 помещения за настаняване и развитие на туристически услуги);
 • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Анекс 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали)(Приложение С-8 към Документи за информация).
 • Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др);
 • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление. Проекти, с включени инвестиции за производство енергия от ВЕИ се подпомагат, ако не надхвърлят необходимото количество енергия за покриване на потребностите на предприятието;
 • Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Допустими разходи:

Инвестиции в материални и нематериални дълготрайни активи:

 • Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;
 • Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;
 • Общи разходи, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост; Допустимите „Общи разходи” по тази точка не може да превишават 12 на сто от общия размер на останалите допустимите разходи, а само разходите, свързани с консултации - не следва да надхвърлят 5 на сто от допустимите разходи по останалите точки.
 • Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Бюджет на приема, минимални и максимални размери на помощта за проект

Общ бюджет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата - 46 831,12 лв. Минимален размер на допустимите разходи (безвъзмездна помощ и собствено участие) – левовата равностойност на 10 000 евро.

Максимален размер на допустимите разходи – левовата равностойност на 75 000 евро.

Процент на съфинансиране:

Финансовата помощ не може да надвишава 75% от общите допустими разходи и при спазване на правилата за „минимална помощ”.

Интензитетът на подпомагане на проекти за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) не може да надвишава 5 % от общите допустими разходи.

Критерии за подбор и тежест:

КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР

Макс. брой точки

1

Проектът е насочен към развитие на туризма.

15

2

Проектът създава нови работни места:

От 1 до 3 работни места, вкл. – 5 т.

От 4 до 6 работни места, вкл. – 10 т.

7 и над 7 работни места – 15 т.

15

3

Проекти на кандидати до 40 г. години

10

4

Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват

10

5

Собственикът  и  представляващия  кандидата  не  са  получавали подкрепа от ПРСР 2007 – 2013 и/или 2014 – 2020 г., независимо дали чрез кандидата или чрез друго юридическо лице в което участват.

5

6

Проекти  на  земеделски  стопани  жени  или  юридически  лица, собственост на жени

5

 

ОБЩО

Изискуем минимален брой точки - 15

60

При наличие на проектни предложения с равен брой точки, за които наличния финансов ресурс, не е достатъчен, предложенията ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по Критерий №4. В случай че проектните предложения отново имат равен брой точки, същите ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по Критерий №2. В случай че проектните предложения отново имат равен брой точки, същите ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по Критерий № 3: Ако отново точките са равни, се дава преимущество на проект, постъпил по-рано.

Период за втори прием:

Начален срок:  01.09.2022 г. 10:00 ч  -    Краен срок :      31.10.2022г. – 17:00 ч.

Лице за контакт:

Експерт по прилагане на СВОМР – Юлия Бойчева, 0879 000593 електронната поща на МИГ mig-zlatograd-kirkovo@abv.bg

Подробна информация и документи

- на интернет страницата на МИГ Кирково - Златоград: http://www.mig-kirkovo-zlatograd.com (Раздел Прием на проекти)

 • на интернет страницата на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в раздела за електронно кандидатстване: https://eumis2020.government.bg
 • в офис МИГ- гр. Златоград, ул.Стефан Стамболов №1 и Кирково, ул. Георги Димитров №1

Начин на подаване на проектните предложения:

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва единствено и изцяло по електронен път, чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg, раздел „Отворени процедури”, процедура на МИГ Кирково-Златоград.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития