A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

МИГ Кирково- Златоград обявява прием на проектни предложениячетвъртък, 06 Декември 2018  685

МИГ Кирково-Златоград стартира втора процедура за прием на проекти. Това е процедура BG06RDNP001-19.148 МИГ –Кирково-Златоград Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020.
Проектни предложения по тази мярка се приемат до 31.01.2019 г.
Допустими кандидати по процедурата са Община Кирково, Община Златоград, Юридически лица с нестопанска цел и Читалища, регистрирани на територията на двете общини. Очаква се инвестициите по проектните предложения да подобрят средата и качеството на живот в населените места на общините Кирково и Златоград и да осигурят на базови услуги на населението.
Най-общо проектните дейности могат да бъдат насочени за:
• общински пътища, улици, тротоари;
• водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони
• площи за широко обществено ползване,
• площи за широко обществено ползване,
• ремонт на общински сгради за подобряване на енергийна ефективност;
• спортна инфраструктура;
• обекти, свързани с културния живот
• общинска образователна инфраструктура

Подробности за условията за кандидатстване и приложимите документи са публикувани в секция „Прием на проекти”- „Активни покани”, на адрес:
http://mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/priem-na-proekti/aktualni-pokani/79-pokana-za-priem-na-proekti-po-myarka7-2

или в информационния портал ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/
където се подават проектните предложения.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития