A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

МИГ Кирково- Златоград обявява прием на проектни предложениявторник, 06 Ноември 2018  690

МИГ Кирково- Златоград, с подкрепата на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, обявява прием на проектни предложения от 05.11.2018 до 17.12.2018 г. по мярка ИК2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Кирково - Златоград“ (процедура № BG16RFOP002-2.033)
http://mig-kirkovo-zlatograd.com/…/78-pokana-za-priem-na-pr…
Могат да кандидатстват малки и средни предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, със седалище на територията на Община Кирково или Община Златоград, отговарящи на изискванията в Условията за кандидатстване.
Проектните дейности включват:
- Подкрепа за общи производствени инвестиции ;
- Подкрепа за специализирани услуги за развитие и укрепване на управленския капацитет;
- Насърчаване на използването на ИКТ и услуги.
- Дейности за информиране и публичност.
Проектите могат да бъдат на стойност от 33 333.86 лв до 391 166,00 лв, от които 90% са безвъзмездна финансова помощ.
Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на сайта на: „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД“ http://www.mig-kirkovo-zlatograd.com и https://eumis2020.government.bg


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития