A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Местната власт започна обсъждане на приоритетите на община Златоград за следващия програмен периодпетък, 25 Януари 2013  811

На 24.01.2013г., кметът на община Златоград Мирослав Янчев, организира две значими работни срещи, чиято основна цел бе да се обсъдят приоритетите на местната власт за развитие на общината ни в следващия програмен период 2014 – 2020г.
В заседателната зала в сградата на общинска администрация, председателите и треньорите на спортните клубове на територията на община Златоград, спортните деятели, учители и специалисти по различни видове спорт, заедно с представители на местната власт обсъдиха конкретни мерки и стратегии за развитието на спорта в община Златоград.
На срещата се направиха няколко конкретни предложения за развитието на масовия спорт в общината. Присъстващите подкрепиха идеята за създаване на Консултативен съвет по спорт, който да работи активно по разработване на Стратегия за развитието на спорта в община Златоград за периода 014 – 2020г., както и да решава възникнали въпроси и проблеми в сферата на спорта. На работната среща се обсъди предложението за проектиране и изграждане на многофункционална спортна зала за провеждане на тренировъчен и състезателен процес за различни видове спорт.
Всички присъстващи изразиха мнение, че общината ни има добри възможности и перспективи за развитие на спорта във и като масов спорт за създаване на по-добри условия за здравословен начин на живот и физическа активност на населението в нашия регион, и като спортен туризъм, с изграждане и предоставяне на спортни бази.
По-късно същия ден кметът на общината обсъди, с представители на местния бизнес, стратегически проектни предложения и идеи за развитието на община Златоград през следващият програмен период. Местната власт и бизнеса споделиха, че е особено важно да се обединят усилията за постигане на общата цел да се превърне община Златоград в по-атрактивно място за привличане на инвеститори, така че да се даде тласък на икономическото развитие на целия регион.
Пред представителите на местния бизнес кметът Янчев сподели, че в резултат на положените усилия от страна на общинска администрация и общински съвет, както и благодарение на доброто взаимодействие с правителството, община Златоград попадна в обсега на общините, които могат да се възползват от възможностите и на ОП "Регионално развитие".
Интерес сред присъстващите предизвика информацията, с която кметът презентира обектите, за които вече са осигурени средства от Европейския съюз и чието изпълнение предстои през 2013г., както и проектните предложения, с които община Златоград има готовност да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ. Представени бяха и нови предложения, за които е важно да бъде обсъдена необходимостта от тяхното проектиране.
Най-голямо внимание беше съсредоточено при обсъждането на приоритетите на местната власт, които за 2013 година се концентрират в реализирането на проект „Интегрирано използване на термо-минералните води, натрупани в геотермалната система „Ерма река – Елидже”, проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна) – гр. Златоград” и проекта за реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов" АД, гр. Златоград.
С оглед подготовката на Общинския план за развитие за следващия програмен период 2014-2020 г., кметът на общината отправи апел към всички, които имат предложения за развитието на община Златоград да ги споделят, използвайки всички възможности за това.
Представителите на бизнеса увериха местната власт в пълната си подкрепа за съдействие при реализиране на набелязаните приоритети за развитието на община Златоград.ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
51

Актуално
Предстоящи събития