A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Местната власт и местните транспортни фирми изразиха несъгласие с предложения проект за изменение на Закона за автомобилните превозипетък, 17 Септември 2010  1344

Местната власт и местните транспортни фирми изразиха несъгласие с предложения проект за изменение на Закона за автомобилните превозиПо инициатива на кмета на община Златоград се състояха две срещи с местните транспортни фирми, на които се дискутираха предложените изменения в Закона за автомобилните превози. В кабинета на господин Янчев присъстващите взеха решение да изразят своето несъгласие с предложения проект за изменение на Закона за автомобилните превози, в писмено становище до Председателя на Народното събрание, до министъра на транспорта, информационни технологии и съобщения, до Председателя на комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения към Народното събрание, до народните представители на 22 Смолянски многомандатен избирателен район
Към днешна дата състоянието на местната икономика в община Златоград се обуславя от съчетанието на два особено важни фактора: развитието на туризма и функциониращата международна транспортна връзка „Златоград-Термес-Ксанти”, тясно свързани със съществуващата републиканска транспортна схема, която определя град Златоград като начална и крайна спирка.
В становището до горецитираните институции са изведени следните акценти:
• Община Златоград е пограничен, планински, трудно достъпен район, с население под 30 000 души, отдалечен от големите административни центрове на страната, разположен на границата на две области-Смолян и Кърджали. Липсата, в община Златоград, на преминаващи автобуси по утвърдени транспортни схеми допълнително затруднява предвижването не само на местното население, но и на гостите, и туристите на общината. От тази гл.т. предложената промяна в чл.17, ал.2 в Закона за автомобилните превози изцяло ще изолира един район, който все по-устойчиво се превръща в предпочитана туристическа дестинация не само за български, но и за чуждестранни туристи.
• Местните транспортни фирми, осъществяващи линии по съществуващата републиканска транспортна схема, осигуряват работни места на над 86 лица, издържащи своите семейства. С отмяната на действащата републиканска транспортна схема ще се увеличи нивото на безработица в района.
• По утвърдената и действаща републиканска транспортна схема, община Златоград е сключила десет годишни договори за възлагане на обществен превоз на пътници, което е мотивирало изпълнителите на автобусните линии да обновят своите автопаркове. С предлаганата промяна в Закона за автомобилните превози, голяма част от обновените автопаркове остават ненужни, което ще рефлектира негативно върху местния транспортен бизнес.
• Един от мотивите да се внесе изменението на чл. 17, ал.2 от Закона за автомобилните превози, е да се координира републиканската транспортна схема с железопътния транспорт. Необходимо е, от тази гл.т., да се отчете факта, че в област Смолян няма железопътен транспорт. Най-близкият железопътен транспорт, за община Златоград, се намира на гара Подкова, област Кърджали и е на разстояние 76 км. За да се стигне до тази гара следва да се приложи републиканска транспортна схема.
• Лишаването на жителите в малките общини от директен превоз до големите административни центрове, ще създаде напрежение сред местното население, което ще окаже негативно отношение върху местната и централна власт. Голям процент от трудоспособното населението на община Златоград работи и/или учи извън територията на общината и областта. Предлаганата републиканска транспортна схема ще направи по-трудно, по-продължително, по-неудобно и по-скъпо пътуването от и към Златоград.
• Община Златоград разполага с административен капацитет за възлагане на обществен превоз на пътници по транспортни схеми. С предлаганите изменения местната власт се лишава от възможността да комбинира ефективни и неефективни линии при възлагане на превозите. Линиите от републиканската транспортна схема са значително по-ефективни от тези по
областната и общинска транспортна схема и е несправедливо малките общини да се лишават от възможността да прилагат гъвкава политика, свързана с транспортното обслужване на населението.
В становището е изразено мнение, че действащата републиканска транспортна схема може да се актуализира, но не с налагането на критерии като „крайни и междинни спирки само в градове с население над 30 000 души”, а при утвърждаване на транспортни схеми, ясно да се регламентират маршрутите, разписанията и броя на линиите за определените начални, крайни и междинни спирки, така че да се гарантира пътникопотока на утвърдената транспортна схема.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития