A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Mакро рамката на проекто-бюджета, Инвестиционната програма и Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Златоград през 2009 годинапонеделник, 16 Февруари 2009  1546

Mакро рамката на проекто-бюджета, Инвестиционната програма и Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Златоград през 2009 годинаКъм всички жители на община Златоград бе отправена покана за участие в публичното обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета за 2008 година и проекта за бюджет на общината за 2009 година, което се състоя на 13.02.2009 г. в 16.00 часа в малката зала на ОНЧ „Просвета”, гр. Златоград (кино „Фокус” ).
Целта на среща бе да се даде колкото е възможно повече публичност за това как бяха разходвани общинските средства през 2008 година, както и съвместно да се обсъдят параметрите на проекта за бюджет на общината за 2009 г.
Преди обсъждането на проекто-бюджета, кметът на община Златоград направи отчет на изразходваните общински средства през изминалата година.
Изготвянето на проект на бюджет на община Златоград е сложна и отговорна дейност, в която вземат участие ръководството, експерти от всички отдели на общинска администрация, кметове на кметства, кметски наместници, ръководители на звена на бюджетна издръжка, активни граждани и неправителствени организации. Целите и приоритетите на Бюджет 2009 са определени съвместно с общинския съвет.
През новата 2009 година настъпиха редица нормативни промени, които са пряко свързани с изготвянето на бюджета. Началник-отдел Финанси, бюджет и човешки ресурси – г-н Ушев обясни какви са те, какво е тяхното влияние и какви са параметрите на бюджет 2009 г.
Важно място в общинския бюджет заема Инвестиционната програма на община Златоград за 2009 г., която бе представена от инж. Чаушева.

Уважаеми съграждани,
На вашето внимание представяме макро рамката на проекто-бюджета, Инвестиционната програма и Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Златоград през 2009 година.
Очакваме вашите предложения, въпроси и мнения до 26.02.2009 г.!

Приложения:
1. Макрорамка на проекто-бюджета
2. Инвестиционна програма
3. Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития